I Parafialny Orszak Trzech Króli w Chałupkach Dębniańskich

W dniu 06.01.2018 r. ku wielkiemu zadowoleniu mieszkańców, a z inicjatywy i wielkiego zaangażowania Ks. proboszcza Jana Szczepaniaka przy współpracy z miejscowym Ośrodkiem Kultury zorganizowano -I Parafialny Orszak III Króli.

Mieszkańcy sąsiednich miejscowości wiedzą, że w naszej parafii już od ładnych paru lat organizowana jest piękna żywa szopka z Dzieciątkiem, Maryją i Józefem. W szopce są również chóry aniołków i archaniołów, pasterze z owcami i barankami, w której niegdyś brakowało tylko III Króli. Pomysłodawcą zaprojektowania i przebrania trzech młodzieńców w wytworne królewskie szaty i nakrycia głowy jak też królewskie dary była instruktor kulturalno-oświatowy Ośrodka Kultury Krystyna Wanat. Z biegiem lat zmieniali się królowie, nowe szaty dla nich poszyła pani Teodora Wojnarska.

Następnie do króli w nowo uszytych sukniach przez panią Annę Grabowiec dołączyły też pięknie ubrane królowe. Możemy z dumą stwierdzić, że zaczęliśmy tworzyć nową tradycję. We wspomnianym orszaku uczestniczyli aniołowie, pasterze starzy i młodzi królowie, królowe, ładnie przebrany w Domu Kultury lud Boży, zespół śpiewaczy „Chałupczanie”, nawet mały strażak, a donośnym głosem śpiewane kolędy po drodze wywoływały z domów następnych i następnych, którzy przyłączali się do orszaku.

Komu bardzo dokuczał ból nóg to mógł skorzystać z jazdy bryczką na parę dorodnych koni, którymi powoził i jest właścicielem pan Józef Baj. Do kościoła, by uczestniczyć we Mszy Św. weszliśmy z chóralnym śpiewem kolędy „Trzej Królowie jadą z królewską paradą”, a po jej zakończeniu odbył się wspólny koncert kolęd.

 

ODPRAWA ROCZNA W LEŻAJSKIEJ KOMENDZIE

W świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku odbyła się odprawa roczna z udziałem I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Zbigniewa Sowy. Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinsp. Zenon Wierzchowski podsumował działania jednostki w 2017 roku.

W odprawie wzięli udział zaproszeni goście: Starosta Leżajski Marek Śliż, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna Andrzej Rychel, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, Prezes Sądu Rejonowego w Leżajsku Dorota Rutkowska, Zastępca Prokuratora Rejonowe Prokuratury Rejonowej w Leżajsku Magdalena Kurpiel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. Bogdan Kołcz, Komendant Straży Miejskiej w Leżajsku Jerzy Białkowski, Sekretarz Miasta Leżajsk Agnieszka Wyczarska, Przedstawiciel Gminy Kuryłówka Jacek Kotulski oraz kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku.

Na wstępie Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku podinspektor Zenon Wierzchowski przywitał przybyłych gości. Następnie podsumował pracę całej jednostki i przedstawił stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu leżajskiego w 2017 roku.

Omówił kwestie związane z przestępczością, w tym kryminalną oraz bezpieczeństwem w ruch drogowym. Zaprezentował działania prewencyjne i programy profilaktyczne realizowane przez naszą jednostkę. Na koniec podziękował przybyłym gościom za dotychczasową współpracę oraz wszelkiego rodzaju wsparcie, w tym finansowe.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście, którzy podkreślili wzorową współpracę z kierownictwem leżajskiej komendy, jednocześnie wskazując na odpowiedzialność i znaczenie codziennej służby wszystkich funkcjonariuszy. Podziękowali za wielkie zaangażowanie i wysoką skuteczność w działaniach, tym samym życząc dalszych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

Dalej głos zabrał inspektor Zbigniew Sowa podkreślił, że policjanci spełnili stawiane przed nimi oczekiwania. Przyznał, że osiągnięte wyniki pracy za rok ubiegły kształtują się na dobrym, a w niektórych obszarach, na bardzo dobrym poziomie. Podkreślił znaczenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, samorządami i społeczeństwem wskazując na odpowiedzialność i znaczenie jej w codziennej służbie. Przypomniał o funkcjonującej od września 2016 roku Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawił wyniki i osiągnięcia podkarpackiej Policji w 2017 roku.

 

Oczyszczalnia ścieków z sieciami – Rusza duża inwestycja

20,6 mln zł z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz preferencyjną pożyczkę 11,6 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środo¬wiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) pozyskał Miejski Zakład Komunalny sp. z o.o. w Leżajsku na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także na poprawę zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w mieście. Starania o te pieniądze trwały ponad rok i właściwie drugi nabór konkursowy, w którym spółka wzięła udział, przesądził o „być albo nie być” dla tego projektu – w trzecim naborze rozdy¬sponowano bowiem resztę środków, których wystarczyło już tylko na wielkie, kilkuset milionowe przedsięwzięcia m.in. dla Warszawy, Poznania czy Wrocławia.

Trochę historii

Już w latach 80-tych ub. stulecia wiadomo było, że oczyszczalnia nie podoła wszystkim potrzebom miasta. Niebawem po jej oddaniu zapadła decyzja o rozpoczęciu w Leżajsku budowy Horteksu II, co zrodziło poważny problem: ścieki z nowego zakładu miały spływać do oczyszczalni miejskiej, która w żadnym razie nie była do tego przygotowana.

Ostatecznie i tak do niej trafiły, co niewą­tpliwie wpłynęło na proces oczyszczania ścieków, który od tej pory stał się wielce umowny.

Na początku lat 90-tych (1993-1995 r.) za 3 mln USD miejski obiekt udało się zmoder­nizować – głównie pod kątem unieszkodli­wienia ścieków przemysłowych.

Później nie zdziałano już praktycznie niczego znaczącego, co w dobie galopujących prze­mian techniczno-technologicznych postawiło leżajską oczyszczalnię w rzędzie wysłużonych eksponatów.

Modernizacja nakazem chwili

Podobnego zdania byli w NFOŚiGW w Warszawie, gdy MZK rozpoczął starania o pozyskanie dotacji na jej gruntowną modernizację. Nie kryli przy tym zdziwienia, że coś takiego ostało się w Leżajsku w obliczu ostrych norm UE, do których przestrzegania Polska jest zobowiązana mocą traktatu akcesyjnego i Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). Wprawdzie sankcje z powodu niespełnienia wymogów odroczono do końca 2020 roku, to nie zmienia jednak faktu, że kary nie są symboliczne i dla leżajskiej oczyszczalni oznaczałyby roczny wydatek rzędu 10-15 mln zł. A to z kolei byłoby nie do udźwignięcia zarówno dla MZK, jak i miasta.

Grzegorz Moorthi, przedstawiciel krakowskiej firmy Ravicon przygotowującej wniosek aplikacyjny do POIiŚ, wśród wad miejskiej oczyszczalni wymienia: nieszczelność krat, która powoduje awaryjność procesu mechanicznego i biologicznego,

niewydolność systemu napowietrzania ścieków przy jednocześnie wysokich kosztach energetycznych (1,5 mln zł rocznie), źle działające osadniki wtórne wpływające na awaryjność wirówek.

Do tego należy dodać zły stan zraszaczy, konstrukcji stalowych i uciążliwość zapachową doskwierającą okolicy. Z wyją­tkiem tego ostatniego, wszystkie pozostałe wpływają na jakość procesu oczyszczenia.

Leżajsk wielką aglomeracją jest W 2003 r. cały obszar kraju został pod względem gospodarki ściekowej podzielony na aglomeracje – wedle stanu z 2015 r. jest ich 1502. Aglomeracja, dla wyjaśnienia, to nic innego jak teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są na tyle skoncen­trowane, że ścieki komunalne mogą być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. G. Moorthi powiada, że wśród 31 aglomeracji zaliczanych w Polsce do dużych

jest także… Leżajsk, a to za sprawą tzw. ładunku ścieków przeliczanego na równo­ważną liczbę mieszkańców (RLM). Mówiąc po ludzku, stopień zanieczyszczenia ścieków w Leżajsku odpowiada wielkości 186-tysię- cznego miasta, głównym zaś sprawcą jest tutejszy przemysł spożywczy.

Problemy nie tylko z oczyszczalnią

Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 12 maja br. przesądziła, że Miejski Zakład Komu­nalny w Leżajsku przystąpił do największej inwestycji w dziejach przedsiębiorstwa. Będzie ją realizował do 2019 r. w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Nie wdając się w szczegóły modernizacja obejmie nie tylko samą oczyszczalnię, ale także sieci kanalizacyjne oraz dające się we znaki problemy z wodą.

Dość powiedzieć, że w miejskiej sieci wodociągowej przez całe lata nie udało się rozwiązać równomiernego rozkładu ciśnień, co powoduje, że mieszkańcy najniżej położonych ulic mają go w nadmiarze, natomiast na najwyżej usytuowanych terenach ciśnienie jest zbyt słabe. To właśnie nierównomierne ciśnienie i jego skoki powodują wypłukiwanie z rur osadów m.in. manganu, który wprawdzie w wodociągu miejskim nie przekracza dopuszczalnych norm, jednak dla odbiorców bywa uciążliwy. Jerzy Sidor, prezes MZK, mówi, że problem można rozwiązać poprzez odpowiednie skonfigurowanie całej sieci. Podobne kłopoty mieli w Nowym Sączu i tam się z tym uporali korzystając z pomocy specjalistów z Polite­chniki Krakowskiej – w Leżajsku idą tą samą drogą. Zdaniem J. Sidora o pierwszych efektach będziemy mogli porozmawiać w przyszłym roku.

Modernizacja

Oczyszczalnia będzie w całości przebudo­wana i zmodernizowana przy jednoczesnym zmniejszeniu energochłonności i uciążliwości odorowej (poprzez hermetyzację i zastoso­wanie filtrów). G. Moorthi przywołuje przykład Zduńskiej Woli, gdzie jego firma prowadziła modernizację podobnego obiektu i po trzech latach udało się doprowadzić do prawie 10 proc. oszczędności w kosztach eksploata­cyjnych. W Leżajsku oszczędności mają być większe. Ale już dzisiaj trzeba planować następny etap. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie energii odnawialnej m.in. z biogazu, co w ogólnym rozrachunku wpływa na obniżenie kosztów i cenę usługi.

Przedruk z Biuletynu Miejskiego
Autor: A. Janas

Przed nami 14. Zimowe Ptakoliczenie

Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas zapraszamy na spacery ornitologiczne w ramach Zimowego Ptakoliczenia. Spotykamy się w najbliższy weekend: 26, 27 i 28 stycznia w miejskich parkach i ogrodach. Naszymi przewodnikami będą wolontariusze Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. W czasie spacerów nie tylko nauczymy się rozpoznawać ptaki, ale także dowiemy się, gdzie najłatwiej je obserwować oraz jak mądrze pomagać im zimą i czym dokarmiać.
W dniu 26 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Zarczyckiej odbędzie  się wycieczka ornitologiczna wzdłuż potoku Łowisko. Przewodnikiem będzie Grzegorz Biały nauczyciel i członek OTOPu. Zbiórka o godzinie 8,00 w budynku szkoły.

W czasie tegorocznego Zimowego Ptakoliczenia przewodnicy zwrócą szczególną uwagę na czeczotkę. To gatunek, który najłatwiej zaobserwować podczas jesienno-zimowych migracji. Czeczotki, które do nas przylatują, odbyły podróż z północy Europy. Znajdą u nas pożywienie, głównie na olszach i brzozach.
Samiec czeczotki szczyci się piękną różowo-czerwoną czapeczką. W sezonie lęgowym w podobnym kolorze będzie plama na jego piersi. Samice i osobniki młode są ubarwione znacznie skromniej.

Zmiana nazwy ulicy w Leżajsku

BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Wojewoda Podkarpacki działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744, poz. 1389) Zarządzeniem zastępczym nr P.II.4131.2.252.2017 z dnia 20.12.2017 r., nadał dotychczasowej ulicy Stanisława Boronia nazwę „Przytorze”.

Zarządzenie zastępcze Wojewody Podkarpackiego zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 21.12.2017 r., poz. 4598 i weszło w życie 5 stycznia 2018 r. Dotychczasowe numery porządkowe pozostały bez zmian.

Zgodnie z Art. 5 ww. ustawy

  1. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat;
  2. Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Zgodnie z Art. 47b ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oznakowanie budynku/tabliczką z właściwym adresem należy do obowiązku właściciela/użytkownika nieruchomości.

INFORMACJE DODATKOWE

1.  Z urzędu zostaną dokonane zmiany w:

– ewidencji miejscowości ulic i adresów

– ewidencji gruntów i budynków

–  rejestrach meldunkowych

–  rejestrach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– rejestrach dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

2.  Zmianę adresu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym, bankach,
u dostawców energii i gazu oraz w innych instytucjach, należy zgłaszać indywidualnie zgodnie z przyjętymi przez te podmioty zasadami

3.  Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub mają we wpisie adres przy ulicy, której nazwę zmieniono winni dokonać

Zmian należy także dokonać w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych, jeśli nazwa ulicy przy której prowadzona jest działalność uległa zmianie.

Zmiany w CEIDG i zezwoleniach nie podlegają opłacie.

Zmian także winni dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

4.  O zmianie nazwy ulicy zostały zawiadomione wszystkie jednostki i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz następujące instytucje:

–     Starostwo Powiatowe w Leżajsku,

–     Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Leżajsku,

–     Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku,

–     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku,

–     Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku,

–     PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Leżajsk,

–     Rejon Dystrybucji Gazu w Leżajsku

foto. Anna Ordyczyńska

Pijana 27-latka wiozła swoje 2-letnie dziecko

Policjanci z Leżajska w ostatnich dniach dwukrotnie podejmowali interwencje wobec osób, które będąc pod wpływem alkoholu naraziły na niebezpieczeństwo siebie lub inną osobę. Pijana 27-latka wioząc swoje 2-letnie dziecko, zderzyła się z innym autem.

W środę 27-letnia mieszkanka powiatu leżajskiego, w Starym Mieście, kierując osobowym volkswagenem, na łuku drogi, straciła panowanie nad pojazdem. Auto wpadło w poślizg, zjechało na pobocze i otarło się o ogrodzenie. Potem volkswagen zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Hyundai. Kierująca odjechała z miejsca. Policjanci ustalili, że 27-latka miała ponad promil alkoholu w organizmie. Okazało się, że nie jechała sama, w pojeździe przewoziła swojego dwuletniego syna.

ź: KPP Leżajsk

GINA ROZPOCZĘŁA SŁUŻBĘ W LEŻAJSKIEJ KOMENDZIE

Służbę w leżajskiej komendzie rozpoczęła funkcjonariuszka GINA – suka rasy owczarek belgijski, która ukończyła ze swoim przewodnikiem szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Pies patrolowo-tropiący został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Kuryłówce.

Gina wraz ze swoim opiekunem sierż. szt. Tomaszem Bajem przeszła specjalistyczne szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. W leżajskiej komendzie będzie pracować w Zespole Patrolowo – Interwencyjnym. Będzie wspierać funkcjonariuszy przy zabezpieczeniu imprez sportowych i masowych. A w placówkach oświaty na jej wizytę czekają już dzieci.

Gina jest specjalnym pies policyjny, który jest szkolony do działań służbowych bez kagańca. Przez pół roku, pod czujnym okiem instruktorów, uczyła się pokonywania przeszkód, tropienia śladów, pościgów i obrony swojego przewodnika. Był to również szczególny czas, kiedy nabywała umiejętności wzajemnego zaufania i współpracy ze swoim opiekunem.

Gina trafiła do naszej jednostki dzięki wsparciu finansowemu ze strony Tadeusza Halesiaka Wójta Gminy Kuryłówka.