• Nowe zasady ustalania emerytury

Dodany do ustawy emerytalnej przepis art. 174 ust. 2a przewiduje, że przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem (np. okresy urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego) uwzględnia się po 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów (z uwzględnieniem pełnych miesięcy), a nie jak dotychczas po 0,7 proc. podstawy wymiaru.

Osoby, które mają już ustalony kapitał początkowy z uwzględnieniem wyżej wymienionych okresów opieki nad dzieckiem, mogą zgłosić wniosek o ponowne jego ustalenie. W razie niezgłoszenia takiego wniosku do czasu przejścia na emeryturę (również na emeryturę częściową, emeryturę pomostową lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne), ZUS z urzędu przeliczy kapitał początkowy przy obliczaniu wysokości jednego z tych świadczeń.

W przypadku, gdy kapitał początkowy obliczony na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ustawy zmieniającej został już uwzględniony przy ustalaniu emerytury, emerytury częściowej, emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoba uprawniona może wystąpić z wnioskiem o ponowne obliczenie jednego z tych świadczeń, przy uwzględnieniu kapitału początkowego odpowiednio przeliczonego z zastosowaniem art. 174 ust. 2a ustawy emerytalnej.

W razie zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury ZUS wydaje decyzję w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Emerytura w nowej wysokości przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek o ponowne jej ustalenie, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

Przeliczenie dotyczy osób, które mają wyliczone emerytury po nowemu i do ustalenia kapitału początkowego były uwzględnione okresy opieki nad dziećmi albo okresy studiów w niepełnym okresie ich trwania.

Wniosek można złożyć osobiście w najbliższej jednostce ZUS lub przesłać za pośrednictwem poczty. Emerytura wyliczana na nowych, zreformowanych zasadach, zostanie ustalona w oparciu o przeliczony kapitał początkowy oraz składki zgromadzone na koncie ubezpieczonego po dniu 1 stycznia 1999 r.

  • Czy można wycofać wniosek o emeryturę

Do czasu uprawomocnienia się decyzji w sprawie przyznania prawa do świadczenia wnioskodawca może wycofać się ze swoich zamiarów przejścia na emeryturę.

Postępowanie w sprawie przyznania renty lub emerytury wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Jednak jeśli dana osoba – już po złożeniu wniosku lub nawet przyznaniu świadczenia – dojdzie do wniosku, że korzystniejsze dla niej byłoby przejście na rentę lub emeryturę w innym terminie, może swoją prośbę wycofać.

Osoba upoważniona ma więc prawo wycofać wniosek nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Wycofanie wniosku jest skuteczne, o ile zostało złożone pisemnie lub zgłoszone ustnie do protokołu w organie rentowym, albo też przesłane drogą elektroniczną.

Wniosek nie musi być w jakikolwiek sposób uzasadniony. W przypadku wycofania wniosku postępowanie w sprawie świadczenia zostaje umorzone.

 

Małgorzata Łyszczarz – Bukała

 Rzecznik prasowy
Oddział ZUS w Rzeszowie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

 

zus