Na początku kwietnia bieżącego roku zostały ukończone roboty budowlane związane z budową drogi dojazdowej – mini obwodnicy – przy budynku biblioteki i szatni sportowej w Grodzisku Górnym.

Miejsce to do tej pory kojarzyło się wszystkim korzystającym, z trudnym wyjazdem i kłopotliwym włączeniem się do ruchu na drogę powiatową ze względu na ukształtowanie terenu i dość stromy podjazd. Ogólnie sprawiało spore zagrożenie ze względu na duży ruch pojazdów i pieszych, korzystających z biblioteki i stadionu – ale również z bazy GS-u i firm usługowych powiązanych z tym miejscem. Dlatego też gmina jeszcze w minionym roku podjęła decyzję o budowie obwodnicy, która usprawni ruch w tym terenie i zapewni bezpieczny dojazd i wyjazd szczególnie z parkingu przy szatni sportowej i bibliotece gminnej.

Po uregulowaniu stanów prawnych i własności przystąpiono do prac budowlanych. Pod koniec roku zostały rozpoczęte pierwsze roboty porządkowe. W ich zakres wchodziło wykonanie nie tylko samej drogi, ale również budowy odwodnienia liniowego, przełożenia gazociągu, karczowania drzew, krzewów, porządkowanie terenu jak również budowy nowego ogrodzenia na całej długości drogi oraz jej oznakowanie. Generalnym wykonawcą wszystkich robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Wartość całości robót budowlanych związanych z drogą wyniosła 293 tys. zł.

Dodatkowo do końca maja bieżącego roku przy nowej drodze pojawi się również oświetlenie drogowe o wartości 20 tys. zł wykonane przez firmę EL- JOZ z Giedlarowej. Oświetlenie  ostatecznie rozwiąże kwestie bezpiecznego poruszania się po obwodnicy szczególnie po zmroku. Lampy będą włączone do oświetlenia ulicznego drogi powiatowej – więc harmonogram świecenia lamp będzie identyczny jak całego oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Można zatem powiedzieć, że problem bezpieczeństwa przy tych obiektach został w dużej mierze rozwiązany. Nowa droga usprawniła i ukierunkowała ruch pojazdów i pieszych, a ponadto baza GS- u i  firmy powiązane z tym terenem zyskały nowy i bezkolizyjny dojazd dla ciężkiego taboru oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sposób niebudzący wątpliwości i rozterek związanych z utrudnionym dojazdem.

ź: Grodzisko Dolne