Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie nie przekraczających 456 zł na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych.

Zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który „przejściowo” znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. Wysokość tego zasiłku to pięciokrotność zasiłku rodzinnego tj. 530 zł.
Równocześnie informujemy, że wypełnione wnioski można składać w terminie do dnia 15 września 2015r. w Zespole Obsługi, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium lub zasiłku można pobierać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz we wszystkich szkołach na terenie miasta.

read-316507_1280