Zmodernizowane witacze powiatu leżajskiego już stoją

Powiat Leżajski zmodernizował witacze stojące przy wjazdach do powiatu tj. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Leżajsk oraz w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl w miejscowości Tarnogóra. Witacze maja nieco zmieniony wygląd oraz napisy witające wjeżdżających i żegnające wyjeżdzających. Są wizytówką powiatu, więc mamy nadzieję, że będą rozpoznawalne i z nim kojarzone.

Wymagały gruntownej modernizacji, gdyż działania atmosferyczne spowodowały widoczne zniszczenia. Na zmodernizowanych witaczach wzorem lat ubiegłych zamieszczono loga firm wspierających ich wykonanie w 2010 roku oraz wsparły modernizację obecnie, tj. Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Sp. z o.o. oraz Hortino Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. w Leżajsku.

Leżajsk ma szanse na Mural!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs pn. Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy.

Dzięki konkursowi można otrzymać dotacje na działania patriotyczno-edukacyjne i wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Celem konkursu jest m.in. upowszechnienie wiedzy o przebiegu Bitwy Warszawskiej 1920 roku, jej znaczeniu dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie 1.500.000 zł.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podmiot musi mieć minimum 10 procent finansowego wkładu własnego planowanej dotacji. Musi też mieć doświadczenie w realizacji zadań o charakterze edukacyjnym i patriotycznym. Może złożyć maksymalnie 2 oferty.

Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. dotyczących realizacji zadań publicznych. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert nr 12/2020/WD/DEKiD

Powinny zawierać m.in. opis planowanych działań takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp. oraz projekt planowanego muralu. Jego ilustrację trzeba wkleić w ramkę formularza. Podmiot musi mieć zezwolenie na wykonanie muralu w miejscu znajdującym się w przestrzeni publicznej, zapewniającym godne upamiętnienie Bitwy Warszawskiej.  Mural, nie mniejszy niż 3 metry szerokości na 3 metry wysokości, powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej. Realizacja zadań planowana jest od 10 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.