Rok 2012 jest kolejnym rokiem realizacji zadań inwestycyjnych, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki pozyskanym przez samorząd dotacjom z różnych funduszy unijnych w ostatnim czasie udało się zrealizować przedsięwzięcia za kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł.

W dniu 3 grudnia br. na terenie Gminy Grodzisko Dolne miały miejsce oficjalne otwarcia sześciu inwestycji. Oto co zrealizowano przy udziale środków zewnętrznych:

Przebudowa mostu w miejscowości Grodzisko Górne za Remizą, zrealizowana w ramach Promesy powodziowej ze środków budżetu państwa

Zakres: całkowite wyburzenie starego mostu okularowego i budowa od podstaw nowego

Koszt całkowity zadania – 347 352,10 zł

Dofinansowanie – 286 772,00 zł

Wykonawca: MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Kraków

Budowa chodników w miejscowościach Laszczyny i Wólka Grodziska, zrealizowana w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakres: Laszczyny- budowa 845 mb chodnika o szerokości 2 m, przy zwężeniu pasa drogowego 1,25m, Wólka Grodziska- budowa 165 mb chodnika o szerokości 1,5 m

Koszt całkowity zadania – 298 739,35 zł

Dofinansowanie – 135 000 zł (wniosek oceniany)

Wykonawca: DRO-BRUK Bogdan Wojtuń, Gniewczyna Tryniecka

Remont drogi gminnej nr 10 4559R tzw. „Na Marcinka” w Zmysłówce, zrealizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Zakres: wykonanie nowej nawierzchni drogi na odcinku 1 265 mb, utwardzenie poboczy, wykonanie 19 zjazdów, budowa oświetlenia drogowego – słupy wraz z oprawami 5 szt. oraz budowa linii napowietrznej

Koszt całkowity zadania – 395 851,26 zł

Dofinansowanie – 116 558 zł

Wykonawca: Firma Budowy Dróg i Mostów Marcin Babiś, Świebodna

Modernizacja boiska sportowego w Grodzisku Górnym – zakup i montaż trybun przenośnych, remont trybun stałych i budowa oświetlenia boisk sportowych, inwestycja zrealizowana w ramach programu Bezpieczne boiska Podkarpacia z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej (środki Ministerstwa Sportu)

Zakres: przebudowa trybun na 648 miejsc, budowa podłoża pod trybuny wraz z dojściem (z kostki brukowej), wykonanie zejść i barierek ochronnych, budowa oświetlenia płyty boiska- oprawy projektowe umieszczone na 8 stalowych słupach o wysokości 12m (trzy obwody do sterowania oświetleniem płyty głównej oraz jeden obwód do sterowania oświetleniem boiska treningowego).

Koszt całkowity zadania – 378 430,01 zł

Dofinansowanie – 230 000 zł

Wykonawca: „Miarka” Zbigniew Pich, Sieniawa

Przebudowa targowiska stałego w Grodzisku Dolnym, zrealizowana w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego

Zakres: budowa części handlowej zadaszonej- ok. 1180 m2, 56 zadaszonych stanowisk z przyłączem elektrycznym (7 rzędów po 8 stanowisk, budowa części handlowej niezadaszonej – ok. 540 m2, budowa parkingu na 12 miejsc, ciągów komunikacyjnych, itp. – łączna powierzchnia zagospodarowanego terenu ok. 3 000 m2, budowa budynku sanitarnohigienicznego wraz z przyłączami, budowa oświetlenia targowiska (5 słupów), zakup wyposażenia- zamiatarka spalinowa, myjka ciśnieniowa z silnikiem spalinowym, pojemniki na śmieci.

Koszt całkowity zadania – 684 656,48 zł

Dofinansowanie – 411 517 zł

Wykonawca: Spółdzielnia Usług Drogowo-Rolniczych w Grodzisku Dolnym

Podwykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym