W  kwietniu ruszyły prace modernizacyjne dworku przy ulicy Sandomierskiej w  Leżajsku, obejmujące przebudowę istniejącego już obiektu, ujętego w  Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dotychczas wykonano podbudowę istniejących fundamentów, przeprowadzono roboty murowe na poziomie parteru. Wykonane zostały również badania konserwatorskie z odkrywką nawarstwień malarskich i tynkowych na ścianach. Na podstawie wyników badań obiekt powróci do pierwotnej kolorystyki elewacji. Oprócz przebudowy zabytkowego budynku dawnej szkoły na cele użytkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkimi instalacjami wewnętrznymi, prace modernizacyjne obejmą również zagospodarowanie terenu, czyli:

– przebudowę istniejącego zjazdu z ulicy Sandomierskiej do parametrów zjazdu publicznego,
– utwardzenie dojść i dojazdów oraz miejsc parkingowych w części północno-wschodniej działki oraz utwardzone dojścia w części rekreacyjnej,
– planowanych jest 8 miejsc parkingowych oraz dwa miejsca przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
– budowę placu zabaw z powierzchnią częściowo utwardzoną, urządzeniami rekreacyjnymi oraz ogrodzeniem,
– wykonanie przyłącza wodociągowego,
– wykonanie instalacji oświetleniowej terenu,
– budowę dwóch altan ogrodowych,
– wykonanie instalacji zasilania bramy automatycznej oraz domofonu przy furtce,
– budowę ogródka sensorycznego, wyposażonego w roślinność oraz ścieżki o różnych typach nawierzchni,
– budowę boiska do gier zespołowych,
– przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Całkowita wartość zadania to 2 116 830 zł. Przewidywane oddanie budynku do użytku planowane jest na czerwiec 2019 r.

PRZEDRUK KURIER POWIATOWY