Do 08 lipca 2011 r. Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku przyjmuje wnioski o dotacje w ramach VII edycji programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

W tegorocznej edycji programu wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,

Maksymalna kwota dotacji – 6 tys. zł.

Program adresowany jest do:

organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (fundacji lub stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,

grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, dom kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań.
Ponadto siedziba tych organizacji znajduje się w powiatach leżajskim, łańcuckim, przeworskim lub niżańskim, a działania zaplanowane w projekcie zostaną zrealizowane na terenie gminy znajdującej się na terenie ww. powiatów.

Wnioski o dotacje należy złożyć osobiście w siedzibie Funduszu Lokalnego Powiatu Leżajskiego lub przesłać pocztą na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
ul. Targowa 9
37-300 Leżajsk

Informacje na temat programu otrzymać można w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny w Leżajsku, a także pod numerem telefonu 017 242 79 08.

Ź: Starostwo Powiatowe