ECHA PO DNIACH GRODZISKA

  197
  0

  Za nami kolejne święto. Dni Gminy 2012 przeszły już do historii. Impreza jak co roku przyciągnęła tłu­my uczestników.

  Dni Grodziska, to impre­za organizowana już od kil­ku lat przez Ośrodek Kultu­ry i Wójta Gminy Grodzisko Dolne. Co roku wydarzenie to cieszy się sporym zainte­resowaniem, nie tylko wśród mieszkańców. Nie inaczej było i tym razem. Ku miłemu zaskoczeniu nawet pogoda nie spłatała tym razem figla.

  Pod znakiem sportu, wystę­pów lokalnych zespołów, ale i znanych gwiazd, upły­nęło tegoroczne święto gmi­ny. Dla wszystkich przygoto­wano szereg atrakcji, tak by każdy bez względu na wiek mógł znaleźć coś interesują­cego dla siebie.

  Dni Gminy to w znacznej mierze szereg imprez spor­towo-kulturalnych. I tak w piątek 13 lipca na „Orliku” odbyły się pierwsze turnie­je. W tym roku w ramach gminnej PARAFIADY mecze rozegrano na boisku w Gro­dzisku Górnym. W rozgryw­kach wystartowało 5 drużyn.

  Młodzież bawiąc się prezen­towała swoje umiejętności i walczyła o Puchar Wójta Gminy, który w tym roku powędrował do drużyny z Grodziska Dolnego. Drugie miejsce przypadło Zmysłów­ce, a trzecie zawodnikom z parafii Chałupki Dębniań­skie. Poza „pudłem” znalazł się Chodaczów i Wólka Gro­dziska. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplo­my, które wręczył Wicewójt, pan Arkadiusz Telka.

  Za sprawą Jana Kochanow­skiego i Teatru Kontynuacja z Niżańskiego Centrum Kul­tury, miejscem piątkowego spotkania stał się również Kościół Parafialny w Grodzi­sku Dolnym. W tej jakże od­miennej scenerii aktorzy wy­stawili sztukę „Odprawa Po­słów Greckich”. Wybrzmia­łe w murach kościoła dialo­gi oraz śpiew członków Mę­skiego Chóru nabrały nieco­dziennego znaczenia.

  Również w drugim dniu im­prezy miały miejsce dwa wydarzenia. Popołudniu na stadionie w Grodzisku Gór­nym rozegrano towarzyski mecz oldbojów, pomiędzy LKS „Grodziszczanka”, a ZKS „Stal” Stalowa Wola. Mecz zakończył się wyso­kim zwycięstwem gospoda­rzy (6:1). Po rozgrywkach stadiono­wych w Szkole Podstawo­wej w Wólce Grodziskiej swój jubileusz obchodził Ze­spół „Leszczynka”, któremu jak wyśpiewały „Grodzisz­czoki” – strzeliło 25 lat.

  Dyrektor Ośrodka Kultu­ry – pani Katarzyna Mach- Wawrzaszek w telegraficz­nym skrócie przedstawiła dorobek artystyczny zespo­łu, po czym zaproszeni go­ście przystąpili do składania życzeń, a kolejka była długa. Na jubileusz „Leszczynki” przybyli m.in. Poseł na Sejm – Zbigniew Rynasiewicz wraz z gośćmi z Warszawy, Wójt Gminy – Jacek Chmu­ra wraz z Przewodniczącym Rady – Jerzym Gdańskim, Przedstawiciele Wojewódz­kiego Domu Kultury w Rze­szowie – z p. Czesławem Drągiem, Radny Powiatu Leżajskiego – Józef Majkut, Prezes Gs-u – Eugeniusz Miś, zaprzyjaźnione Koła Gospodyń Wiejskich z Wie­rzawic i Giedlarowej oraz byli członkowie zespołu.

  Były życzenia, kwiaty, pre­zenty i tort. Specjalnie dla Jubilatki wystąpiła działa­jąca od niedawna pod pa­tronatem Ośrodka Kultury Młodzieżowa Kapela oraz Kwintet Dęty, z którym cała sala odśpiewała Sto lat.

  Przy muzyce z zaproszony­mi gośćmi Zespół swój jubi­leusz świętował do późnych godzin nocnych.

  Największą dawkę atrakcji organizatorzy przygotowa­li nad Zalewem „Czyste” w niedzielę. Już przed połu­dniem wędkarze przystąpili do połowów. Najlepiej z ry­bami poradził sobie Hubert Mścisz (szkoła podstawo­wa) i Ernest Przeszło (gim­nazjum).

  O godz. 15 na scenie nastą­piło rozstrzygnięcie dwóch konkursów: literacko-pla­stycznego „Moja wieś – moja gmina – moja mała Oj­czyzna” oraz „Wakacje bez pożaru”. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom wrę­czono nagrody i dyplomy.

  Swoje pięć minut na scenie miały również dzieci. Sze­rokiej publiczności zapre­zentowały się działające przy Ośrodku Kultury dzie­cięce i młodzieżowe zespo­ły taneczne. Ich występy – zwłaszcza najmłodszych grup wywołały uśmiech na niejednej twarzy. Występy zostały nagrodzone gromki­mi brawami.

  W ramach konkursu „Wa­kacje bez pożaru” Ochotni­cza Straż Pożarna ze Zmy­słówki, w asyście OSP z Grodziska Dolnego, Grodzi­ska Górnego i zastępu PSP z Leżajska, przeprowadziła pokaz ratowniczo-gaśniczy.

  Po symulowanej ewakuacji poszkodowanych i ugasze­niu pojazdu, do akcji wkro­czył „zastęp” czterech mło­dych dzielnych strażaków i strażaczek – najmłodsza 4 latka, którzy udowodnili, że w małym ciele drzemie wiel­ki duch.
  Gdy pokazy dobiegły końca najmłodsi przenieśli się pod scenę, gdzie czekało na nich widowisko „W krainie pirata” oraz gry, zabawy, malowa­nie twarzy i zjeżdżalnie.

  Z autorskim programem o tematyce morskiej zapre­zentował się zespół Klang. Szantowe rytmy rozruszały najmłodszych i tych troszke starszych. Przed występa­mi gwiazd wieczoru można było wysłuchać brzmienia grodziskiej Orkiestry Dętej. Ich pokazowe „numery” tak spodobały się grodziskiej publiczności, iż bisowali kil­kakrotnie.

  Wielką niespodzianką dla wielu były skoki spadochro­nowe. I niby nic w tym dziw­nego, bo skoki w Grodzisku to nie nowość, ale w tym roku były to wyjątkowe sko­ki. A wszystko za sprawą pana Jana Macha, który w tym roku na na zawodach World POPS Meet, jakie od­były się w Holandii, „wyska­kał” pierwsze miejsce, zdo­bywając tytuł Mistrza Świa­ta. Jak mówił nasz Mistrz w zawodach wzięło udział ok. 100 skoczków spadochro­nowych z Europy, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i USA. Polskę reprezentowa­ło dziewięciu zawodników, w tym czterech kieleckich spadochroniarzy. Pan Jan jest pierwszym Polakiem, któremu udało się zdobyć mistrzowski tytuł. Jego klu­bowy kolega – Stanisław Brewczyński, który również skoczył w Grodzisku, upla­sował się na miejscu piątym.

  W uznaniu za swój mi­strzowski wyczyn pan Jan z rąk Wójta i Dyrektor Ośrod­ka Kultury odebrał pamiąt­kową statuetkę i kwiaty. Nie kryjąc wzruszenia wysłuchał też wyśpiewanego przez wszystkich zgromadzonych, głośnego Sto lat.

  Tuż po skokach po godz. 19 scenę opanował znany wszystkim Kabaret OTTO. Panowie wspaniale rozba­wili widzów. Kabaretowe piosenki, przeplatane żarta­mi i skeczami sprawiły, że na pewno nikt nie wyszedł smutny, czy niezadowolony.

  Tegoroczne Dni Grodziska zakończył koncert zespołu Sami oraz fajerwerki. Bar­dziej wytrwali bawili się do późnych godzin na wieczor­nej zabawie.

   

  Ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułŚwięto Wsi Dębno
  Następny artykułEnergia elektryczna z przetargu