PBS Bank zamknięty. – Klienci odcięci od swoich pieniędzy!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 15 stycznia 2020 r. wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Ze względu na złą sytuację kapitałową PBS Fundusz od 17 stycznia 2020 r. przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł. W weekend zostanie do niej przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach.

Skutki decyzji dla klientów

Klienci detaliczni (indywidualni), w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikrofirmy, oraz MŚP, zachowują swoje środki w całości. Wyjątkiem od tej zasady są nieskapitalizowane, czyli naliczone ale jeszcze niezaksięgowane na koncie odsetki od kwot przekraczających limit gwarancji BFG. Do nowej instytucji przenoszone są także kredyty. Obsługa klientów PBS, ze względu na techniczne wymogi związane z przeniesieniem działalności do Banku Nowego BFG S.A., zostaje czasowo zawieszona. Oznacza to przerwę techniczną w serwisach bankowości internetowej i mobilnej, oraz w oddziałach banku. Nie będą też działać karty i bankomaty PBS. Wznowienie obsługi klientów planowane jest na wtorek 21 stycznia 2020 r.

Od wtorku klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory. Klienci będą mieli dostęp do swoich oszczędności przez wszystkie kanały: bankowość internetową i aplikację mobilną, a oddziały banku będą czynne w normalnych godzinach pracy. Klienci będą mogli korzystać z kart i bankomatów banku. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów banku na niezmienionych zasadach, tj. do równowartości 100 tys. euro, w złotych.

Powody podjęcia decyzji

W sytuacji, w której znalazł się PBS, drugi największy bank spółdzielczy w Polsce, niezbędne okazało się rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji, żeby ten istotny dla regionu bank kontynuował swoją działalność. „Przeprowadzamy ten niełatwy proces, aby zapewnić kontynuację obsługi klientów i chronić depozyty jednostek samorządu terytorialnego (JST). W przypadku upadłości nie są one w żaden sposób chronione. Przygotowane przez niezależną firmę oszacowanie aktywów i pasywów PBS wykazało ujemną wartość kapitałów własnych banku. Dlatego nieprzeniesiona do Banku Nowego BFG S.A. część depozytów JST, a także dużych firm, zostanie finalnie utracona. Pokrycie straty kosztem właścicieli i  niektórych wierzycieli jest warunkiem zaangażowania środków BFG i przeprowadzenia restrukturyzacji. Stosując przymusową restrukturyzację chronimy istotną część depozytów JST” – tłumaczy Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek. Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS, czyli scenariusz, w którym JST straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. Z kolei depozyty klientów indywidualnych czy małych firm byłyby chronione tylko do wysokości gwarancji BFG.

„Należy zaznaczyć, że jednostkowy przypadek PBS w Sanoku nie wpływa na ogólną pozytywną ocenę kondycji sektora banków spółdzielczych w Polsce, a środki klientów banku są niezmiennie gwarantowane przez BFG” – podkreśla Mirosław Panek.

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:
 PBS był zagrożony upadłością,
 Nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą
we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
 Podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Zgodnie z raportem półrocznym PBS, suma bilansowa banku na koniec czerwca 2019 r. wynosiła ok. 2,8 mld zł, a współczynnik kapitałowy Tier I w ciągu 12 miesięcy obniżył się z 7,56% do 0,32%, podczas gdy minimalny wymóg to 6%. PBS, w przeciwieństwie do większości banków spółdzielczych, nie należy do żadnego z działających w Polsce Instytucjonalnych Systemów Ochrony.

Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG, zgodnie z art. 137 Ustawy o BFG, zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów PBS. Z oszacowania, wykonanego przez niezależną firmę, wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji PBS zostanie poinformowana także Komisja Europejska.

Skutki decyzji dla PBS

Z chwilą doręczenia decyzji o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji zarząd Banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Bankiem kieruje teraz Pan Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG. W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami zostaje w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona. Pokrycie strat jest niezbędne, aby możliwe było zaangażowanie środków Funduszu. Natomiast depozyty do wysokości równowartości 100 tys. euro są niezmiennie gwarantowane przez BFG.

PBS zostanie podzielony. Zdecydowana większość jego majątku i zobowiązań, a także klienci i pracownicy, będzie przeniesiona do nowej instytucji – Banku Nowego BFG S.A., który mając 100 mln zł kapitału gwarantuje kontynuację jego działalności. Celem BFG jest doprowadzenie do sprzedaży Banku Nowego BFG S.A., czyli części byłego PBS, innemu bankowi lub grupie banków.

Serwis Kotłów Gazowych – Łukasz Pęcak

Masz kłopot z ogrzewaniem lub ciepłą wodą? Zadzwoń! Postaram się pomóc! Serwis, konserwacja, czyszczenie, coroczne przeglądy kotłów centralnego ogrzewania, gazowych piecyków i term ciepłej wody użytkowej. Montaż i programowanie termostatów pokojowych i automatyki pogodowej ogrzewania. Płukanie zakamieniałych wymienników ciepła i nagrzewnic.

https://www.facebook.com/Serwis-Kot%C5%82%C3%B3w-Gazowych-%C5%81ukasz-P%C4%99cak-100664931484087

Osobowość Roku 2019 z powiatu leżajskiego – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA

Przybliżyliśmy już sylwetki osób nominowanych do otrzymania zaszczytnego tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii KULTURA. Dziś zaprezentujemy osoby nominowane w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA.

Przypomnijmy jednak, że plebiscyt prowadzony jest przez Gazetę Codzienną Nowiny. Głosy oddają mieszkańcy województwa. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach – pierwszy w miastach i powiatach potrwa do 11 lutego, do godziny 21:00, drugi etap wojewódzki rozpocznie się 14 lutego i potrwa do 25 lutego, zaś etap ostatni, ogólnopolski, rozpocznie się 28 lutego a zakończy 11 marca.

W marcu odbędzie się także uroczysta wojewódzka gala plebiscytu, podczas której wszyscy laureaci z miast i powiatów otrzymają statuetki, dyplomy oraz nagrody.

Osoby z powiatu leżajskiego nominowane w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA:

Maria Kołcz – Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Osób Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym, Grodzisko Dolne.

Nominowana za pomoc niesioną osobom niepełnosprawnym.

Adam Chudy – Sołtys Przychojca od 2019 r., Leżajsk

Nominowany za pomysł oraz organizację programów profilaktycznych przy Parafii pw. Dobrego w Przychojcu-Łukowej oraz LKS „Jodła” Przychojec a także Turnieju Piłkarskiego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Leżajsk; pomysł projektu dzięki któremu Straż Grobowa w Przychojcu pozyskała środki finansowe na zakup kompletów mundurów i szabel; autorstwo Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi oraz Lider Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi, w ramach której pozyskano środki finansowe na zagospodarowanie terenu przy Remizie OSP gdzie powstała m.in. altana rekreacyjna, siłownia plenerowa oraz plac zabaw.

Stanisław Walawski – Przewodniczący Solidarności w spółce ZMR Chemrem Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna, honorowy dawca krwi, Nowa Sarzyna

Nominowany za organizację akcji Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ “Solidarność”, poprzez którą członkowie oddają krew w celu ratowania ludzkiego życia.

Małgorzata Szymula – nauczyciel, Sarzyna

Nominowana za współorganizację wraz z dziećmi i rodzicami wielu akcji charytatywnych dla osób najbardziej potrzebujących, m.in. kiermasz osób świątecznych dla uczennicy Julii chorującej na nieuleczalną chorobę, odwiedziny i upominki dla najstarszych i samotnych.

Wiktor Wierzbicki – Jelna

Nominowany za czynne działania na rzecz lokalnego środowiska. Z oddaniem poświęca się działalności w Ochotniczej Straży Pożarnej – przewodniczący „młodych strażaków”, organizator lekcji edukacyjnych dla dzieci w tym zakresie, pomysłodawca „Strażackiej Pomocy Mikołajkowej” obejmującej swym zakresem całe województwo. Jako młody patriota organizuje zbiórki zniczy, które trafiają na polskie cmentarze na Kresach oraz aktywnie niesie pomoc mieszkającym tam Rodakom.

Zbigniew Trębacz – Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku, Leżajsk

Nominowany za zaangażowanie w pracę na rzecz obronności naszego kraju poprzez kultywowanie i wspieranie działań Związku Strzeleckiego „Strzelec” oraz Jednostki Strzeleckiej 2035 a także poprzez angażowanie młodzieży szkolnej w wydarzenia patriotyczne, działalność społeczną i charytatywną; za inicjatywę utworzenia Centrum Szkolenia Klas Mundurowych Zespołu Szkół Licealnych oraz starania o wprowadzenie Programu Certyfikowanych Klas Wojskowych prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku (program działa od września 2018).

Marian Matkowski – działacz społeczny, Leżajsk

Nominowany za promowanie Ziemi Leżajskiej na wielu płaszczyznach oraz podtrzymywanie pamięci kresowej

Henryk Atemborski – działacz społeczny, Nowa Sarzyna

Nominowany za wybitne dokonania w służbie państwu i społeczeństwu, odznaczony
Krzyżem Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, w okresie wojny działacz w partyzantce ziemi kieleckiej jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych i Brygady Świętokrzyskiej, po wojnie aresztowany i w następstwie prześladowany. W latach 50. zaangażowany w działalność społeczną w dziedzinie sportu i turystyki – przewodnik i instruktor PTTK. W wieku 74 lat odbył samotną podróż rowerową dookoła Europy. Przez całe życie swoje ideały chętnie przekazywał młodzieży podczas licznych spotkań w szkołach.

Wincenty Pażyra – działacz społeczny, Nowa Sarzyna

Nominowany za upowszechnianie historii regionu poprzez dokumentowanie relacji najstarszych mieszkańców Sarzyny, posiadacz tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.

Jan Sum – założyciel oraz prezes Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Arka w Łętowni, Łętownia

Nominowany za zaangażowanie w propagowanie tenisa sportowego wśród dzieci i młodzieży.

Jacek Kwieciński – działacz społeczny, Leżajsk

Nominowany za zaangażowanie w akcję charytatywną „Polacy Rodakom”.

Eugeniusz Josse – wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, pasjonat historii, sportu i turystyki, Kuryłówka

Nominowany za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży powiatu leżajskiego a także za organizację wielu wydarzeń o charakterze sportowym, hołdującym postawom fair-play.

Józef Bosak – działacz społeczny, Grodzisko Dolne

Nominowany za całokształt działalności w dziedzinie muzyki oraz upowszechniania kultury.

Osobowość Roku 2019 z powiatu leżajskiego

Już po raz kolejny Gazeta Codzienna Nowiny ogłosiła wielki plebiscyt na OSOBOWOŚĆ ROKU 2019, w którym głosami mieszkańców województwa podkarpackiego, zaszczytne tytuły w pięciu kategoriach otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla każdego z powiatów lub regionu.

Po wstępnym zgłoszeniu i kwalifikacji osób, można na nie oddawać swoje głosy poprzez sms lub na stronie internetowej w postaci zakupionych kredytów. Tytuł zostanie przyznany w pięciu kategoriach: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Biznes, Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Nauka. Osoby, które zwyciężą podczas etapu lokalnego, zostaną zakwalifikowane do wojewódzkiego finału akcji i powalczą o tytuł Osobowość Roku Podkarpacia 2019 a ci do ogólnopolskiego, walcząc o tytuł Osobowość Roku Polski 2019.

Głosowanie w pierwszym etapie rozpoczęło się 7 stycznia i potrwa do 11 lutego, do godziny 21:00.
Chcemy przybliżyć sylwetki osób z powiatu leżajskiego, zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, przedstawiając również uzasadnienia ich nominacji. Zachęcamy jednocześnie do ich wspierania i oddawania swoich głosów.

Dziś zaprezentujemy osoby zgłoszone w kategorii KULTURA:

Barbara Kuczek – dyrygentka chóru Cantiamo, nauczyciel, Leżajsk
Nominowana za wybitne osiągnięcia w pracy z młodzieżą, gdzie jako dyrygent chóru szkolnego „Cantiamo” przygotowuje młodzież do konkursów, niejednokrotnie zdobywając zaszczytne miejsca w konkursach na arenie krajowej i międzynarodowej.

Leszek Połeć – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce
Nominowany za podejmowanie wielu inicjatyw aktywizujących społeczeństwo lokalne w sferze kulturalnej. Inicjator licznych wydarzeń kulturalnych w Gminie Kuryłówka, które charakteryzują się pomysłowością i innowacyjnością. Znakomity organizator, który potrafi zachęcić ludzi do korzystania z oferty ośrodka. Społecznik udzielający się w strukturach OSP.

Artur Pęcak – kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Leżajska”
Nominowany za kontynuowanie misji zespołu oraz kultywowanie przez to polskiej tradycji, jednocześnie uczestnicząc czynnie w dialogu międzykulturowym.

Elżbieta Kuźma – działaczka lokalna, Leżajsk
Nominowana za całokształt dotychczasowej działalności polegającej na upowszechnianiu i ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, szczególnie w zakresie tradycji i ludowych zwyczajów.

o. dr. Efrem Obruśnik – działacz lokalny, Leżajsk
Nominowany za wytrwałą i pełną oddania pracę na rzecz zbiorów Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów oraz dorobek naukowy, służący społeczności jako cenne źródło wiedzy, przybliżające historię lokalną.

Stanisław Czerwonka – społecznik lokalny, Grodzisko Dolne
Nominowany za całokształt działalności kulturalnej, związanej przede wszystkim z upowszechnianiem tradycji i zwyczajów wielkanocnych, od 1995 roku pełniąc funkcję „starszego” komendanta oddziału Turków w Grodzisku Górnym oraz od 2007 roku funkcję prezesa Stowarzyszenia „Turki Grodziskie”.

Danuta Danak – Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk, Giedlarowa
Nominowana za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza w sferze teatralnej.

Maria Nicpoń – Animatorka kultury z Giedlarowej
Nominowana za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury, zwłaszcza w sferze tradycji i ludowych obyczajów.

Stanisława Wach – społeczniczka lokalna, Brzóza Królewska
Nominowana za społeczne zaangażowanie oraz animowanie życia kulturalnego mieszkańców.

Rozbudowa ośrodka hodowli głuszców w Brzózie Królewskiej zakończona

Prace modernizacyjne, które w Ośrodku Hodowli Głuszca w nadleśnictwie Leżajsk trwały od 2011 roku, miały na celu poprawę warunków życia tych ptaków. Cel ten został niewątpliwie osiągnięty.

Obiekt składa się obecnie z dwóch odchowalni dla piskląt, 24 zadaszonych odrębnych boksów oraz 14 wybiegów oddzielonych siatką. Dzięki temu możliwe jest przetrzymywanie tu ok. 50 dorosłych osobników oraz wychowanie nawet 100 młodych. Dodatkowo wybudowano miejsce stanowiące zaplecze hodowli, gdzie przechowywany jest pokarm.

Obiekt ten to nie tylko hodowla, ale także miejsce to pełni rolę edukacyjną. Zamontowane lustra weneckie pozwalają na podglądanie tych jakże płochliwych ptaków na ich wybiegach. A jest to o tyle ciekawe i ważne, gdyż w stanie wolnym głuszce są gatunkiem zanikającym na Podkarpaciu i od roku 1995 podlega ochronie ścisłej. Obecnie znajduje się tu 19 kur i 12 kogutów a w latach 2013-2019 na wolność trafiło stamtąd 203 osobniki.

Auto dachowało w Leżajsku na Siedlance

W dniu dzisiejszym, ok godz. 13, dyżurny leżajskiej komendy został powiadomiony o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na w Leżajsku (Siedlance – skrzyżowanie przed starym miastem). Skierował na miejsce służby, którzy zastali uszkodzony pojazd leżący na boku w poprzek jezdni.

Ze wstępnych informacji przekazanych przez czytelnika wynika, że kierujący pojazdem wymusił pierwszeństwo, przez co doszło do kolizji.

Więcej informacji podamy wkrótce

 

fot. FB/Informacje Drogowe Leżajsk i okolice

 

Leżajski finał WOŚP znów rekordowy

Występy artystyczne, pokazy sportowe oraz koncerty i licytacje wielu cennych przedmiotów. Dzięki ogromnemu wysiłkowi organizatorów oraz hojnych darczyńców finał WOŚP w Leżajsku zakończył się rekordowym wynikiem.

Podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Leżajsku ok 150 wolontariuszy zebrało 101 222 zł. Finał odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych, gdzie na scenie nie zabrakło występów oraz koncertów dla każdego. Tegoroczny finał odbył się tak jak w poprzednich latach bez pokazu fajerwerków, z których zrezygnowano ze względu na dobrostan zwierząt.

 

Relacja z II Strażackiej Pomocy św. Mikołaja:

W dniu 1 grudnia 2019 roku rozpoczęła się już druga edycja akcji „Strażacka Pomoc św. Mikołaja” organizowana przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej przy współpracy strażaków OSP Giedlarowa. W tej edycji dary rzeczowe w postaci środków higieny, produktów żywnościowych, tekstyliów oraz każdej innej formy pomocy, były zbierane oraz zostały przekazane dla Podopiecznym Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Rzeszowie.

Tegoroczna zbiórka dzięki pomocy oraz zaangażowaniu wolontariuszy, organizacji oraz miejscowych sklepów rozrosła się o kilka dodatkowych miejsc, w których można było pozostawić dary. Cała akcja ku naszemu pozytywnemu zaskoczeniu, odbiła się ogromnym echem w mediach społecznościowych. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć o wsparciu „ Golec Uorkiertra” którzy w kilku miłych słowach wsparli nas w naszych działaniach oraz zachęcili do wzięcia udziału w zbiórce.
Dzięki ogromnej hojności lokalnego społeczeństwa zebraliśmy sporą ilość artykułów higienicznych oraz spożywczych, zabawek, ubranek,
Wielki finał wydarzenia miał miejsce 19.12.2019r. Tego dnia wszyscy wolontariusze zebrali się w Domu Kultury w Jelnej, gdzie odbyło się wielkie liczenie zebranych darów i równie ogromne pakowanie prezentów.

Następnego dnia upominki zostały zawiezione do miejsca docelowego, gdzie nie obyło się od miłych i wzruszających słów w kierunku wszystkich wolontariuszy, sponsorów, organizatorów a przede wszystkim ludzi dobrej woli wspierających zbiórkę, za co państwu dziękujemy z całego serca!
Z tego miejsca chcieli byśmy bardzo serdecznie podziękować sponsorom oraz patronom medialnym :

GOLEC UORKIESTRA
Agencja Reklamowa DKAmedia
DBS Trucks
TVP3 Rzeszów
Dzieje się na Podkarpaciu
Lezajsk4u.pl
Usługi Koparko – Ładowarką
Moto-Gum Brudniak
Muskus Studio

Z poważaniem strażacy OSP Giedlarowa Jelna