Redakcja “Rzeczpospolitej”, jako organizator konkursu o nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Michała Kuleszy, zaprasza do zgłaszania kandydatur w I edycji wyżej wymienionego konkursu.

Celem konkursu jest wskazanie i nagrodzenie osób, które w największym stopniu po 1989 roku swoimi działaniami, wkładem intelektualnym i organizatorskim przyczyniły się do budowania Rzeczypospolitej Polskiej jako Państwa na fundamencie zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot poprzez popieranie i tworzenie podstaw do działania autentycznego samorządu terytorialnego.

Zgłoszenie kandydatury uczestnika konkursu musi spełniać następujące warunki:

zgłoszenie może dotyczyć jednej osoby i zawierać uzasadnienie zawierające w szczególności opis konkretnych dokonań, wkładu intelektualnego i organizatorskiego w krzewienie idei samorządności lub w umacnianie i działanie samorządów terytorialnych,

zgłoszenie nie może być anonimowe,

uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, tylko w wyjątkowych przypadkach można zgłaszać również kandydatury organizacji społecznych.

Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia kandydatur do konkursu mogą przedstawiać organizacje samorządowe, samorządy terytorialne, organizacje społeczne oraz członkowie kapituły konkursu. Zgłoszenia należy przesłać do 26 września na adres mailowy nagroda.kuleszy@rp.pl.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie

ź: Grodzisko Dolne

kulesza