Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddział Regionalny informuje o naborze wniosków dla rolników z województwa podkarpackiego planowany na miesiąc październik 2012 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

JAKI JEST CEL DZIAŁANIA?

Działanie ma na celu wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, w tym wprowadzenie nowych technologii produkcji, poprawę jakości produkcji, różnicowanie działalności rolniczej, a także zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt.

JAKIE OSOBY BĘDĄ UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC?

Osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, które:
– są posiadaczami (np. właścicielami lub dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem,
– prowadzą działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej,
– spełniają obowiązujące wymogi formalne, zróżnicowane w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

NA JAKIE OPERACJE BĘDZIE MOGŁA BYĆ PRZYZNANA POMOC?

Pomoc będzie mogła być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej, która m.in.:
– przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10%, w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu; poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie: ochrony środowiska lub warunków utrzymania zwierząt, lub higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub infrastruktury drogowej,
– spełnia wymagania określone przepisami prawa,
– jest uzasadniona ekonomicznie,
– nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej,
– nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu,
– jest realizowana w gospodarstwie, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU.

JAKIE KOSZTY BĘDĄ MOGŁY PODLEGAĆ REFUNDACJI?

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:
– budowy, przebudowy remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,
– zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży bezpośredniej, wraz z kosztami transportu i montażu,
– zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,
– zakupu, instalacji lub budowy elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzania placów manewrowych, zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

JAKA BĘDZIE FORMA, POZIOM I WYSOKOŚĆ POMOCY?

Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany i wynosi:
od 40% do 60 % poniesionych kosztów kwalifikowanych
Maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania w okresie realizacji PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 300 tys. zł.; o pomoc mogą ubiegać się również osoby, które już korzystały z tego działania ale nie wykorzystały jeszcze całości w/w limitu.

GDZIE BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI?

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji (Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR). Informacja o możliwości składania w danym roku wniosków o przyznanie pomocy będzie podawana przez Prezesa Agencji do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

• w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR, 35-311 Rzeszów, al. Rejtana 36, tel. 017/875 60 00.
– w Biurze Powiatowym ARiMR w Leżajsku, ul. Mickiewicza 20, tel. 017 240 23 45.
• pod bezpłatnym numerem infolinii 0-800-38-00-84
• na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl
• wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl