Nagrody Powiatu w dziedzinie kultury i sportu oraz dla nauczycieli.

  237
  0

  12 października br. w Dworze Starościńskim – siedzibie Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Powiatu Leżajskiego w dziedzinie kultury i sportu oraz Nagród Starosty Leżajskiego dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Nagrody wręczał Wicestarosta Leżajski Marek Kogut.

  NAGRODY STAROSTY LEŻAJSKIEGO DLA NAUCZYCIELI ZA ICH OSIĘGNIĘCIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

  NAGRODA II STOPNIA – 15 nagród

  Pan Kazimierz Błoński – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Jest nauczycielem dyplomowanym z długoletnim stażem pracy.
  Stale podnosi swoje kwalifikacje oraz doskonali swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.
  Przygotowuje rokrocznie ośrodek egzaminacyjny oraz uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie: mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technik mechanizacji rolnictwa. Angażuje się w modernizację bazy szkoleniowej w zakresie wyposażenia w sprzęt i środki dydaktyczne w zawodach mechanizacyjnych. Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach wychowawczych szkoły. Od wielu lat przygotowuje uczniów do Finału Wojewódzkiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego oraz Wojewódzkiej olimpiady Wiedzy BHP w rolnictwie,
  w których uczniowie szkoły zajmują czołowe miejsca.
  Wiele wolnego czasu poświęca na prace polowe prowadzone w szkole w ciągu roku szkolnego jak i wakacji. Jest organizatorem wycieczek dydaktycznych dla uczniów na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej w Kielcach oraz do zakładów produkujących ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze w Lublinie.
  Przewodniczy grupie nauczycieli w tworzeniu programów nauczania dla dwóch zawodów.

  Pani Ewa Chmiel – nauczyciel Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie
  Osiąga wysokie wyniki w pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, potwierdzone osiągnięciami uczniów podczas konkursów przedmiotowych, takich jak między innymi:
  – IX Powiatowy Konkurs „Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś” (r. szk. 2011/12) – dziesięć pierwszych miejsc,
  – Olimpiada Historyczna (r. szk. 2011/12) – finalista etapu okręgowego,
  – Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (r. szk. 2011/12) – dwóch finalistów etapu okręgowego,
  – Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (r. szk. 2011/12) – sześciu finalistów etapu okręgowego,
  – VIII Powiatowy Konkurs „Ziemia Leżajska w przeszłości i dziś” (r. szk. 2010/11) – trzy pierwsze miejsca, siedmiu uczniów w pierwszej dziesiątce,
  – Powiatowy Konkurs „600-lecie Bitwy pod Grunwaldem” (r. szk. 2010/11) – I i III miejsce,
  – Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej (r. szk. 2010/11) – I, IV i VII miejsce, gdzie nagrodą była wycieczka do instytucji europejskich w Brukseli.

  Zainicjowała i trzykrotnie współorganizowała Konkurs historyczny dla gimnazjalistów, będący formą promocji szkoły w środowisku lokalnym.

  Pełni funkcję przewodniczącej Komisji Przedmiotów Humanistycznych.

  Pani Anna Czerwonka – kierownik internatu Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
  Od 1 października 2002 roku zajmuje stanowisko kierownika internatu.
  W pełni realizuje i nadzoruje pracę wychowawczo – opiekuńczą placówki. Rozwija wśród wychowanków samorządność, samodzielność, umiejętność zagospodarowywania i kultury wolnego czasu przez różne formy kulturalne, kształtuje postawy odpowiedzialności, pracowitości, koleżeństwa i aktywności.
  Kładzie szczególny nacisk na wychowanie prorodzinne, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, profilaktykę zachowań ryzykownych, troskę o wyniki wychowanków w nauce, zwraca uwagę na edukację medialną.
  Tak organizuje życie w internacie, by uczniowie mieli czas na naukę, wypoczynek, rozrywkę, realizację własnych zainteresowań i pasji.
  Pracę wychowawczo – opiekuńczą internatu opiera na ścisłej współpracy z wychowawcami klas, pedagogami, rodzicami, dyrekcją szkoły, poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
  Poza sumiennym wykonywaniem zadań kierownika, angażuje się w działalność społeczną na rzecz placówki i szkoły.
  Opracowała historię leżajskiego internatu, zebrała materiały i dokumenty archiwalne. Materiał przez nią opracowany został zamieszczony w „Księdze Jubileuszowej 1912-2012 – 100 lat gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku”. Stanowi jedyną i pełną ilustrację historii i działalności placówki od okresu jej powstania do chwili obecnej.

  Pani Dorota Dąbek – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Współpracuje z dyrekcją szkoły w opracowywaniu i modyfikowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego, Profilaktycznego i innej dokumentacji szkoły. Pełni funkcję pprzewodniczącej Zespołu Wychowawczego organizując i koordynując prace zespołu. Od kilku lat pracuje także w Komisji Rekrutacyjnej i koordynuje prace zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Pracuje również w Zespole Ewaluacyjnym, opracowując narzędzia badawcze, diagnozując obszary pracy szkoły, analizując wyniki badań i wypracowując wnioski do dalszej pracy. Systematycznie przeprowadza diagnozę i analizę sytuacji wychowawczej szkoły. Koordynuje prace wychowawców klasowych udzielając pomocy metodycznej i merytorycznej, opracowuje plany pracy w wychowawcy klasowego, konspekty lekcji wychowawczych i scenariusze zajęć grupowych.
  Udziela pomocy i wsparcia uczniom przeżywającym różnego rodzaju trudności, prowadząc terapię indywidualną. Wspiera także rodziców tych uczniów rozwiązując trudności wychowawcze.
  Organizuje i prowadzi szkolenia Rady Pedagogicznej na tematy wychowawcze oraz pedagogizację rodziców na ogólnych zebraniach z rodzicami. Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne rozwijające umiejętności intrapsychiczne i interpersonalne dla grupy chętnej młodzieży. Wdraża wśród młodzieży mediacje rówieśnicze jako metodę rozwiązywania konfliktów. Realizuje zajęcia grupowe na godzinach wychowawczych; zajęcia integracyjne w klasach pierwszych, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i agresji oraz rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.
  Uczestniczy w pracach Zespołu Samodokształceniowego Pedagogów i Psychologów powiatu Leżajskiego. Organizowała wolontariat młodzieży na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

  Pani Ewa Dubiel – nauczyciel Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Leżajsku
  Jest nauczycielem mianowanym, od 2004 r. zatrudnionym na stanowisku pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku.
  W roku 2006 ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, a następnie w roku 2007 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi w zakresie „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji”.
  Od początku pracy w poradni na stanowisku pedagoga pracuje w zespole ewaluacji wewnętrznej, mierzącym efektywność pracy poradni oraz jakość jej wykonania.
  Aktywnie uczestniczyła w tworzeniu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w poradni. Od roku 2010 jest koordynatorem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
  Przez cały okres pracy w poradni pogłębia swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, adekwatnych do potrzeb poradni i własnych, a zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuje w codziennej pracy.
  Realizowała zadania związane z pedagogizacją rodziców w formie poradnictwa po każdym badaniu pedagogicznym, zajęciach terapii pedagogicznej małych dzieci, zajęć rewalidacji upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, jak również w trakcie zajęć.
  Prowadziła konsultacje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów z rejonu działania poradni w zakresie tworzenia programów rewalidacji indywidualnej dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z autyzmem.
  Posiada talent pedagogiczny i cechy osobowościowe predysponujące Ją do wykonywania zawodu pedagoga i terapeuty.

  Pan Adam Dudziński – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku
  Jest nauczycielem wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Posiada kwalifikację instruktorskie z dyscyplin: pływanie i piłka nożna, a także uprawnienia Ratownika WOPR. Dysponuje również dyplomem ukończenia masażu klasycznego i leczniczego.
  Jest nauczycielem posiadającym udokumentowane osiągnięcia w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W procesie nauczania – uczenia się uwzględnia nowe trendy kształcenia. Zna właściwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego, potrafi stworzyć miłą i serdeczną atmosferę na zajęciach, zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. W czasie zajęć stosuje indywidualizację i gradację wymagań co świadczy o dobrej znajomości zespołów klasowych, jak też każdego ucznia. Od wielu lat sprawuje opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i turniejach sportowych placówek kształcenia specjalnego, którzy pod jego kierunkiem wysokie lokaty.
  – Ogólnopolski Turniej piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych-Bydgoszcz 2009 -V miejsce
  – Ogólnopolski Turniej piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych – Konin 2011- I miejsce
  – Ogólnopolskie zawody w pływaniu Olimpiad Specjalnych – Rybnik 2012- 2 srebrne medale

  Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia „Nie dzieli nas nic”. Z jego inicjatywy w ramach współpracy z tym Stowarzyszeniem powstała grupa pływania integracyjnego przy SOSW w Leżajsku.
  Przeprowadzał zajęcia otwarte dla studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dla nauczycieli z Belgii, Finlandii i Wielkiej Brytanii w ramach programu Comenius oraz rodziców.

  Pan Piotr Foryt – wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Jako nauczyciel wychowania fizycznego realizuje zajęcia pozalekcyjne, prowadząc sekcje piłki ręcznej chłopców. Młodzież uczestnicząca w tych zajęciach osiąga sukcesy w zawodach sportowych m. in. II miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej chłopców oraz III miejsce w Mistrzostwach Województwa w piłce ręcznej dziewcząt.
  Będąc wicedyrektorem odpowiada za sferę wychowawczą szkoły, rozwiązując problemy wychowawcze, wynikające z trudnych sytuacji rodzinnych uczniów. Efekty jego pracy są widoczne w relacjach między uczniami i nauczycielami, a także mają pozytywny wpływ na sytuację życiową uczniów w szkole jak i poza nią.
  W szkole odpowiada za ofertę edukacyjną i jej promocję w środowisku lokalnym. Jest organizatorem i pomysłodawcą cyklicznej imprezy ”Festiwal Techniki”, poprzez który promuje innowacyjne technologie i szkolnictwo zawodowe wśród młodzieży i rodziców.
  Organizuje i nadzoruje pracę komisji rekrutacyjnej oraz nadzoruje i dba o prawidłowy przebieg egzaminów maturalnych, odpowiada także za prace zespołów przedmiotowych.
  Jest zaangażowany w procedurę pozyskiwania środków unijnych, m.in. pracuje przy projekcie pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” oraz „Transfer Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”.

  Pani Małgorzata Jakubowska – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  W swojej pracy dydaktycznej osiąga wysokie wyniki nauczania, które również przekładają się na bardzo dobre wyniki jej uczniów na egzaminie maturalnym. Jest to między innymi efektem wdrażania w proces edukacyjny własnych pomysłów, ścieżek edukacyjnych, nowoczesnych metod nauczania języków obcych i efektywnego motywowania uczniów do pracy. Od lat aktywnie włącza się w życie szkoły oraz prowadzi działalność pozalekcyjną. Od trzech lat organizuje Dzień Języków Obcych, od siedmiu lat jest organizatorem Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, w którym biorą udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu., a także jest współorganizatorką corocznego Wieczoru Kolęd.
  Jest członkiem Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej nabór uczniów do szkoły oraz Zespołu Wychowawczego. Sprawuje funkcję egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
  W 2011 roku współpracowała z wydawnictwem Lektor Klett, biorąc udział w nowatorskim, ważnym dla polskiej edukacji projekcie wydawniczym. Dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą praktyczną przeprowadziła wśród 60 nauczycieli ze szkół średnich i gimnazjalnych badanie dotyczące nowego podręcznika. Zebrane wśród nauczycieli sugestie i wskazówki pozwoliły na opracowanie nowoczesnej, powstającej w szerokiej konsultacji społecznej, serii materiałów w ramach projektu Superporęczniki.pl
  Jest członkiem Zespołu Ewaluacyjnego, badającego efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły oraz procesy zachodzące w szkole.

  Pani Monika Karakuła – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Podejmuje innowacyjną działalność poprzez wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowania. Realizowała innowacyjny Projekt ,,Przedsiębiorcze szkoły” przy współpracy z WSIiZ w Rzeszowie, który zakładał wprowadzenie do programu nauczania podstaw przedsiębiorczości innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Korzystała m.in. z gry symulacji biznesowej, kursów e-learning, platformy webex. Realizowane działania wpłynęły na podniesienie poziomu kształtowania umiejętności kluczowych i jakości pracy szkoły. Prowadzi koło naukowe ,, Ekonomia w szkole”, w ramach którego młodzież prowadzi symulacją biznesową a uczniowie wcielają się w zarządy wirtualnych przedsiębiorstw. Uzyskała tytuł trenera Instytutu Przedsiębiorczości Cisco. Pozyskaną wiedzę i nowoczesne metody nauczania stosuje w swojej pracy dydaktycznej.
  Do szczególnych jej osiągnięć zaliczyć należy zajęcie przez uczniów II miejsca w konkursie szkół biorących udział w grze innowacyjnej pt. „Innowacyjne przedsiębiorstwo produkcyjne” – na szczeblu województwa podkarpackiego i małopolskiego, zakwalifikowanie się uczennicy do etapu okręgowego w Olimpiadzie Przedsiębiorczości w Krakowie.
  Uczestniczy również w ogólnopolskim projekcie „Dzień Przedsiębiorczości” (2007-2012), Światowym Tygodniu Oszczędzania (2008-2012), ,,Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości – Otwarta firma” (2008-2012).
  W sferze osiągnięć w pracy opiekuńczej dała się poznać jako doświadczony i skuteczny wychowawca młodzieży, doskonale radzący sobie z problemami niedostosowania społecznego.

  Pani Łucja Łukasik – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
  Jest długoletnim nauczycielem języka francuskiego. Posiada bogaty dorobek dydaktyczny i wychowawczy w pracy z młodzieżą w szkole średniej i ponadgimnazjalnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu tego przedmiotu. Jej zajęcia wyróżnia wysoka poprawność merytoryczna, metodyczna, sprawność organizacyjna. Jej wychowankowie z powodzeniem zdają egzaminy maturalne, bez trudności kontynuują i kończą studia romanistyczne. Najlepszych uczniów corocznie przygotowuje do olimpiad z języka francuskiego.
  Z pasją rozwija od lat zainteresowania uczniów językiem jak też kulturą romańską. Spośród wielu stosowanych form na uwagę zasługują uczniowskie wycieczki do Francji oraz Hiszpanii. W latach 1994-2000 organizowała je corocznie dla kilkudziesięciu uczniów. Było to przysłowiowe „otwarcie okna na świat” w czasach, gdy wycieczki zagraniczne były dużym wyzwaniem dla organizatora.
  Przez dziesięć lat sprawowała w szkole funkcję przewodniczącej komisji językowej nauczycieli, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Opracowała i wdrożyła ciekawy plan pedagogizacji rodziców, preorientacji zawodowej, motywowania uczenia się języka francuskiego, między innymi organizując spotkania z absolwentami szkoły studiującymi we Francji.
  W latach 2011 – 2012 bardzo aktywnie włączyła się w przygotowanie i redakcję okolicznościowej publikacji – „Księgi Jubileuszowej 1912 – 2012 – 100 lat Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Leżajsku”. Była członkiem Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Redakcyjnego i autorką jednego z rozdziałów pt.” Nauczyciele Gimnazjum i Liceum w latach 1912 – 1939”. Materiały w nim zawarte mają bezcenną wartość źródłową o kadrze tej placówki na przestrzeni 100 lat.

  Pani Katarzyna Sobuś – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku
  Jest nauczycielem mianowanym z 8 letnim stażem pracy.
  W swojej pracy dydaktycznej potrafi stworzyć podopiecznym pole do samorealizacji. Samodzielnie przygotowuje pomoce, zabiega o wzbogacenie wyposażenia świetlic w nowoczesne środki dydaktyczne. Doskonaląc swój warsztat pracy bierze pod uwagę opinię uczniów i rodziców. Stosuje odpowiednie formy i metody adekwatne do możliwości uczniów, motywując ich do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów.
  Przygotowuje podopiecznych do uczestnictwa w wielu różnorodnych konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
  Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, doskonali wiedzę i umiejętności w różnych formach dokształcania, a następnie wdraża je w praktykę. Systematycznie bierze udział w konferencjach samokształceniowych.

  Swoim doświadczeniem pedagogicznym dzieli się na spotkaniach nauczycieli szkolnictwa specjalnego, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych między innymi:
  – w ramach Wojewódzkiej Konferencji Samokształceniowej „W kolorach tęczy – wielkanocne pomysły na zajęcia plastyczne w internacie” zorganizowanej przez ośrodek prowadziła zajęcia z bibułkarstwa – „Wiosenne kwiaty z bibuły”,
  – prowadziła zajęcia ,,Metody aktywizujące w pracy rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo – wykonanie prac techniką decoupage” dla instruktorów Drużyn Harcerskich „Nieprzetartego Szlaku” na Wojewódzkiej Konferencji Samokształceniowej „Vademecum drużynowego”,
  – zorganizowała Powiatową Konferencję Samokształceniową dla Nauczycieli Szkół Podstawowych „Przez świat, przez sztukę odkrywamy wiosenne klimaty” oraz prowadziła zajęcia z bibułkarstwa – „Tulipan z krepiny”, w ramach tej konferencji,
  – prowadziła pokazowe zajęcia otwarte z bibułkarstwa „Maki z krepiny” z wychowankami internatu dla nauczycieli z Finlandii, Belgii i Wielkiej Brytanii w ramach projektu Comenius.

  Pan Adam Szczęch – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku
  Jest nauczycielem dyplomowanym z 13 letnim stażem pracy. W trakcie swojej pracy podejmuje działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, a także podwyższenie jakości pracy ośrodka. Od wielu lat sprawuje opiekę jako wychowawca oraz jako trener podczas udziału w zawodach sportowych placówek kształcenia specjalnego, na których to uczniowie pod jego kierunkiem osiągają wysokie lokaty. Do najważniejszych należą:
  – I,II miejsce indywidualnie i II miejsce drużynowo w wojewódzkich zawodach w warcaby klasyczne w Jarosławiu (2001/2002),
  – II miejsce drużynowo w ogólnopolskich zawodach w warcaby klasyczne w kategorii szkoła podstawowa w Braniewie (2002/2003),
  – IX miejsce na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w Ciechanowie (2003/2004),
  – IV miejsce na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym w Gdańsku (2004/2005),
  – I miejsce drużynowo i I miejsce indywidualnie na Mistrzostwach Polski w warcaby klasyczne w Kołobrzegu, IX miejsce w Mistrzostwach Polski w tenisa stołowego w Kazimierzy Wielkiej (2005/2006),
  – VI miejsce na Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym (2007/2008),
  oraz wiele I i II miejsc w zawodach szczebla wojewódzkiego.
  Opracował i realizował projekt w ramach Rządowego Programu – Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, którego celem było zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, propagowanie zdrowego stylu życia i pozytywnej rywalizacji. W ramach określonych działań w odniesieniu do zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym organizuje również zawody wojewódzkie Olimpiad Specjalnych w piłce nożnej w Leżajsku.

  Pani Marta Śmiałek – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Uzyskuje szereg znaczących osiągnięć w sferze dydaktyki, wychowania oraz opieki nad młodzieżą. Jako nauczyciel matematyki wiele czasu poświęca na pracę z uczniem zdolnym.
  Od trzech lat występuje z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o Stypendium dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego”. Pełniła funkcję opiekuna dydaktycznego dla pięciu uczniów pomagając im w wykorzystaniu tego stypendium poprzez planowanie i monitorowanie ich działania.
  Od początku pracy przygotowuje uczniów do konkursów matematycznych m. in. Podkarpackiego Konkursu Matematycznego im. prof. Franciszka Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, i powiatowego konkursu I Ty możesz zostać studentem, Międzynarodowego konkursu KANGUR, Szkolnego konkursu matematycznego. W każdym z powyższych konkursów uczniowie byli wyróżniani, kwalifikowali się tez do wyższych etapów.
  Prowadzi konsultacje dla maturzystów, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów słabych celem wyrównania ich szans edukacyjnych. Przygotowuje w roku szkolnym kilka klas do obowiązkowej matury z matematyki, osiągając dobry poziom zdawalności.
  Wykazuje się również duża aktywnością w działaniach na rzecz szkoły, np. jako członek Komisji Rekrutacyjnej i Komisji Ewaluacyjnej. Pracuje w zespole Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie przy opracowaniu ogólnopolskich kryteriów oceniania prac maturalnych z matematyki dla uczniów z dysleksją rozwojową.

  Pani Agnieszka Wilińska – Gol – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
  Prowadzi kompleksową obsługę czytelnika, stosując technologię komputerową przy użyciu programu komputerowego MOL Optiwum. Bardzo dobra znajomość księgozbioru, a także zawartości tematycznej nośników elektronicznych znajdujących się w bibliotece ułatwiają jej sprawny i właściwy wybór materiałów potrzebnych uczniom i nauczycielom szkoły.
  Służy radą i pomocą uczniom w wykorzystaniu zasobów Internetu. Opracowała w tym celu bibliografie zawierające adresy ciekawych stron www. Przy rozwiązywaniu kwerend czytelniczych wykorzystuje pocztę elektroniczną. Wdraża uczniów do samodzielnego wyszukiwania i opracowania informacji, opracowania bibliografii pod kątem egzaminów maturalnych z języka polskiego.
  Uzupełnieniem procesu dydaktycznego jest od 6-ciu lat organizowany przez nią ogólnoszkolny konkurs ortograficzno-językowy pn. „Z polszczyzną na co dzień” jako forma doskonalenia poprawności językowej uczniów. Cieszy się on powodzeniem u młodzieży i posiada należny aspekt kształcąco-wychowawczy.
  Jej praca wspomaga wszechstronny rozwój ucznia w kierunku nabycia praktycznych umiejętności korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji i przetwarzania ich oraz kształtuje zainteresowania czytelnicze młodzieży.
  Obok księgozbioru lekturowego i metodycznego bardzo ważny aspekt jej pracy to gromadzenie i bogacenie księgozbioru o cenne wydawnictwa i archiwalia.

  Na uwagę zasługuje aktywność w doskonaleniu zawodowym.

  W latach 2011 – 2012 podjęła pracę i opracowała szczegółowe kalendarium biblioteki szkolnej za 100 – letni okres jej działalności. Podjęta praca badawcza zaowocowała cennym opracowaniem, które stanowi jeden z rozdziałów „Księgi Jubileuszowej 1912 – 2012 – 100 lat Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Leżajsku”.

  Pan Czesław Zawierucki – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Od roku 1982 pełni funkcje Zastępcy Kierownika Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu – wcześniej Warsztatów Szkolnych.
  Jako nauczyciel zawodu osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone w sprawozdaniach, a także egzaminach uczniów przeprowadzonych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Podejmuje działania innowacyjne, wdrażając nowe metody nauczania i wychowania.
  Sprawuje opiekę nad działającym przy szkole Zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Leżajska.
  Pozyskuje dla szkoły dodatkowe środki pozabudżetowe poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów np. dotyczących nauki spawania. Bierze czynny udział w przygotowywaniu i realizacji projektów, dotyczących kursów spawalniczych przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli, np. „Europejski Certyfikat Spawacza dla nauczycieli” oraz „Certyfikat Europejski Spawacza możliwością szybkiego zatrudnienia”.
  Jest zarówno opiekunem, jak i kierownikiem funkcjonującego w szkole, a nadzorowanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodka Szkolenia Spawaczy. Organizuje i prowadzi szkolenia (kursy) dla uczniów w celu zdobycia dodatkowego zawodu spawacza, po którym uczeń zdaje egzamin przed komisja egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa i otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Spawacza.

  NAGRODA I STOPNIA- 2 nagrody:

  Pani Jadwiga Bryniarska – wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku
  Jest nauczycielem języka polskiego, od 01.09.2000 roku zajmuje stanowisko wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych i organizacyjnych.
  Jako nauczyciel wzorowo realizuje program nauczania języka polskiego, osiągając wysokie wyniki. Posiada 100% zdawalność uczniów na egzaminach maturalnych.
  Posiada duży dorobek dydaktyczny w tym przedmiocie, aktywnie włączyła się w proces reformowania egzaminów zewnętrznych, uzyskała kwalifikacje i jest aktywnym egzaminatorem OKE w Krakowie.
  Wzorowo wypełnia obowiązki wicedyrektora szkoły w zakresie wychowawczym, zadania wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego nauczycieli języka polskiego, języków obcych, historii, biblioteki szkolnej czy wychowawców internatu.

  Rokrocznie przewodniczy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej.

  Wniosła ogromny wkład pracy w przygotowanie i organizację obchodów 100-lecia szkoły w roku 2012. Była współautorem „Księgi Jubileuszowej 1912-2012 – 100 lat Gimnazjum i Liceum im. B. Chrobrego w Leżajsku”. Zebrała wiele cennego materiału źródłowego i dokumentów w celu przedstawienia literackiej twórczości absolwentów.

  Pani Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku
  Jest absolwentką kierunku matematyka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania oświatą i informatyki Politechniki Warszawskiej. W Zespole Szkół Technicznych pracuje od 1988 roku, najpierw w charakterze nauczyciela matematyki i informatyki, od 2003 roku jako wicedyrektor szkoły.

  Od 2009 r. kieruje szkołą pełniąc funkcję jej dyrektora. Priorytetem w procesie kształcenia jest u niej szczególny nacisk na rozwój kompetencji zawodowych uczniów. Na bieżąco analizuje zmiany i dokonuje oceny sytuacji na rynku pracy dostosowując do nich ofertę edukacyjną szkoły. Współpracuje z zakładami pracy z terenu Podkarpacia celem pozyskania kooperantów w ramach praktycznej nauki zawodu.
  Jest aktywnie zaangażowana we współpracę z instytucjami środowiska lokalnego. Ma olbrzymi udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym unijnych, na modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Aktualnie nadzoruje realizację projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
  Stale doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w szkoleniach dla kadry zarządzającej m.in. w zakresie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, konstruowania programów nauczania, wdrażania nowej podstawy programowej. Jej działania znajdują uznanie wśród rady pedagogicznej, uczniów, rodziców oraz przedstawicieli środowisk, z którymi współpracuje.

  NAGRODY POWIATU LEŻAJSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY

  Pan Józef Kuras
  Od ponad 30 lat jest aktywnym członkiem Zespołu Regionalnego „Grodziszczoki”. Działa w Zespole uczestnicząc w próbach i występach w lokalnych środowisku oraz na konkursach, przeglądach festiwalach folklorystycznych, nie tylko w kraju, ale też za granicą. Przekazuje w charakterystyczny dla siebie sposób bycia i obyczajowość dawnej wsi grodziskiej młodszym członkom Zespołu. Jego specyficzne poczucie humoru i autentyczność zachowań sprawia, że jest postrzegany na scenie jako wyjątkowa osobowość. Nieocenione są jego kreacje odtwarzane w widowiskach „Miodobranie”, „Poprawiny” i „Od Wigilii do Trzech Króli”. Od lat jest kolekcjonerem starych sprzętów gospodarskich i zabytkowych przedmiotów użytkowych, które w większości są wykorzystywane jako rekwizyty w przedstawieniach. Jest także znakomitym tancerzem ludowym, a swój taneczny talent prezentował wielokrotnie na Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie, gdzie zdobył wiele nagród i wyróżnień. Wraz z Zespołem w 2009 roku „wytańczył” „Łowicki Pasiak” – Nagrodę Główną Ogólnopolskiego Spotkania Folklorystycznego w Łowiczu.

  Pan Wincenty Pażyra
  To człowiek wielu talentów, pasji i zainteresowań, a także znany dzięki działalności społecznej. W latach siedemdziesiątych zainteresował się korzenioplastyką. Jego świeczniki, stojaki na kwiaty i inne przedmioty wystawiane były w Nowej Sarzynie, Leżajsku i w Rzeszowie. Następnie zaczął rzeźbić w drewnie. Wykonane przez niego krzyże wiszą w wielu sanktuariach, m.in. w Licheniu, w siedzibie Radia Maryja w Toruniu, a także w Watykanie, dokąd zawędrował jako dar dla Ojca Świętego od pielgrzymów. Do kościoła w Sarzynie wyrzeźbił dwa kenotrony i mały ołtarzyk św. Maksymiliana. Uczestniczył w licznych wystawach i konkursach. Kilkakrotnie był nagradzany i wyróżniany w Wojewódzkim Biennale Rzeźby Nieprofesjonalnej im. Antoniego Rząsy w Rzeszowie. Ostatnie wyróżnienie zdobył w bieżącym roku za płaskorzeźbę „Święty Maksymilian”. Kilka swoich prac podarował Muzeum Ziemi Leżajskiej. Był bohaterem programu telewizyjnego „Swojskie klimaty” zrealizowanego przez Telewizję Publiczną w roku 2003r. Jest bibliofilem. Zbiera książki, zwłaszcza o tematyce religijnej oraz opracowania historyczne z naszego regionu. To zainspirowało go do odkrycia w sobie kolejnej pasji – kronikarstwa. Jego pierwszą pracą było „Kalendarium wsi Sarzyna”. Następnie zainteresował się działaniami w czasie I wojny światowej. Wspomnienia mieszkańców zebrał, opracował i powstała wartościowa praca „Działania wojenne na terenie Sarzyny w latach 1914-1915 oraz historia cmentarza poległych wówczas żołnierzy”. Zainteresowanie II wojną zaowocowało kolejną pracą – „II wojna światowa i pierwsze lata powojenne w pamięci mieszkańców Sarzyny”. Ciekawa jest opracowana przez niego historia cmentarzy, kapliczek przydrożnych i krzyży na terenie Nowej Sarzyny i Sarzyny. Kolejną pasją jest organizacja pielgrzymek autokarowych i pieszych do polskich sanktuariów, w których uczestniczyło łącznie kilka tysięcy osób. W roku 1980 mocno zaangażował się w ruch „Solidarności”. Był jednym z założycieli struktur zakładowych związku. Nie zaprzestał też działalności w stanie wojennym. Dziś jest Przewodniczącym Koła Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”.

  Stowarzyszenie Miłośników Folkloru Wsi Leżajskiej
  Jest organizacją społeczną, skupiającą fascynatów tradycji ludowych Leżajszczyzny, która została założona w październiku 2000r. Jest instytucją wspomagającą działalność Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Leżajsk w dziedzinie kultywowania ludowych tradycji i zwyczajów na terenie leżajskich wsi. Organizuje wiele cyklicznych imprez lokalnych, z których najważniejsze to m.in.: „Sobótki” oraz „Tradycje i Zwyczaje Jesienne” w Brzózie Królewskiej, „Święto Kwitnącej Lipy” w Przychojcu, „Co tam za miedzą” w Chałupkach Dębniańskich, „Dożynki Wiejskie” w różnych sołectwach Gminy Leżajsk, „Kapuściany Jarmark” w Wierzawicach, „Wieczór Andrzejkowy” w Giedlarowej, Wierzawicach, Chałupkach Dębniańskich, „Zwyczaje wigilijne i Bożonarodzeniowe” w Biedaczowie, a także współorganizuje imprezy ogólnopolskie takie jak: Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich „Włościańskie Jadło” w Giedlarowej czy Giedlarowski Jarmark Kulturalny „Na Michała”. W roku 2009 było inicjatorem i współorganizatorem imprez związanych z obchodami 600-lecia wsi Giedlarowa: „Lasowiackie kolędowanie”, „100 lat Turków w Giedlarowej”, „Dożynki Województwa Podkarpackiego”. Dzięki funduszom pozyskanym z tzw. „małych projektów” i od sponsorów zgromadziło stroje lasowiackie dla Zespołu Folklorystycznego „Folusz” i częściowo dla innych grup – Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołu „Brzozoki” z Brzózy Królewskiej. Jest wydawcą opracowania z historii wsi Giedlarowa pt. „Giedlarowa – nasze trwanie na tle sześćsetletniej historii podleżajskiej wsi”, album „ Słoma w życiu człowieka – wczoraj i dziś” oraz płyty z kolędami „Foluszowe po Giedlarowsku kolędowanie”. Prezesem stowarzyszenia jest p. Małgorzata Kula.

  Grupa Wokalna „Meritum”
  Istnieje od 01.10.2002r. przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. W chwili obecnej w skład grupy wchodzi 25 dziewcząt w wieku od 10 do 20 lat mieszkających w Leżajsku oraz w różnych miejscowościach Powiatu Leżajskiego (Stare Miasto, Przychojec, Maleniska, Brzóza Królewska, Wierzawice). W ich repertuarze można znaleźć piosenki i pieśni o tematyce rozrywkowej, religijnej oraz patriotycznej. Śpiewają w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz francuskim. Cechuje ich duża różnorodność repertuaru oraz dojrzałość wokalna i sceniczna (występy solo, w duecie, w składzie trzyosobowym, jak i większych grupach). Najstarsza grupa wokalistek współpracowała z legendarnym zespołem „Czerwone Gitary” uczestnicząc w dwóch ich koncertach i wykonując wspólnie z nimi piosenki Krzysztofa Klenczona podczas Koncertu Wspomnień w dniu 12.11.2011r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie oraz w dniu 16.01.2012r. na scenie Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. Kilkakrotnie koncertowały także na Ukrainie biorąc udział w największym na Ukrainie „Jarmarku Soroczyńskim” w roku 2009 oraz jako gość specjalny na festiwalu Piosenki „Estradnaja Wiesjełka” w Pyriatyniu w grudniu 2010r. W lutym tego roku jako pierwsze z naszego regionu uczestniczyły w gali rozdania nagród „Człowiek Naszego Czasu” w Stalowej Woli organizowanej przez Nadsański Magazyn „Nasz Czas”. W roku 2010 zdobyły Srebrną Jodłę Harcerską i Brązową Jodłę podczas XXXVII Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach a w tym roku „Złotą Jodłę” w kategorii zespoły wokalne, a także „Złotą Jodłę Harcerską” w kategorii piosenka harcerska i turystyczna. Brały udział w licznych konkursach i festiwalach m.in. w Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Wygraj Sukces”, I Festiwalu Piosenki „Nasze Miasto”, Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „Love Me Tender”, Podkarpackim Festiwalu Piosenki „Na Skrzydłach Muzyki”, Międzypowiatowym Konkursie Piosenki „Mikołaj”, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Instruktorem jest p. Bartłomiej Urbański a choreografem p. Jacek Brzuzan.

  WYRÓŻNIENIE:
  Zespół Taneczno-Estradowy „FAJNE GIENKI”
  Powstał w 1992r. i działa nieprzerwanie do dziś. Pierwszym instruktorem i założycielem zespołu była p. Krystyna Dudek. Następnie pracę z zespołem, liczącym ponad 50 osób zrzeszonych w dwóch grupach wiekowych (dziecięcej i młodzieżowej) kontynuowała p. Dorota Wylaź, która od stycznia 1997 roku prowadzi zespół samodzielnie i nieprzerwanie do dzisiaj. W swojej 20-letniej działalności zespół występował na przeglądach i konkursach tanecznych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz w różnego rodzaju uroczystościach zachwycając swoimi układami tanecznymi, wizerunkiem scenicznym i strojami. Uczestniczył m.in. w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Piosenki i Ruchu, Tańca Towarzyskiego i Form Estradowych; Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha”; Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym „Debiuty”; Dziecięcych i Młodzieżowych Konfrontacji Tanecznych „Tańcowały Dwa Michały”; Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Rytmiczne Pląsy”; Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”; Międzywojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Abrakadabra” zajmując wielokrotnie czołowe miejsca i wyróżnienia. Kilkakrotnie koncertował poza granicami kraju: w Vasorosnameny na Węgrzech oraz w Czortkowie i Nowojaworowsku na Ukrainie.

  NAGRODY POWIATU LEŻAJSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU
  6 laureatów w kategorii działacz i instruktor

  Pan Dariusz Burda
  Jest trenerem II klasy karate oraz instruktorem m.in. samoobrony, sportu karate kyokushinkai, strzelectwa sportowego. Od 1990 roku prowadzi zajęcia karate na terenie Powiatu Leżajskiego. Obecnie posiada stopień mistrzowski 3 dan w największej organizacji karate na świecie IKO (International Karate Organization Kyokushin-kaikan). Jest sędzią międzynarodowym. W roku 2011 jego podopieczni zdobyli Mistrzostwo i Vice Mistrzostwo Europy w Karate Kyokushin. W tym samym roku brał udział wraz ze swoimi podopiecznymi w zawodach karate kyokushin rangi: Mistrzostw Świata, Europy, Polski, Makroregionu, Województwa, Turniejach Międzynarodowych i Ogólnopolskich rozegranych w kraju i za granicą między innymi w Japoni – Tokio, we Włoszech – Padwa, na Węgrzech – Baja, w Czechach – Praga. W 19 startach, 38 zawodników zdobyło 128 medali, w tym 37 złotych, 40 srebrnych, 51 brązowych krążków. Laureat nagrody Powiatu Leżajskiego za osiągnięcie przez zawodników wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym oraz Województwa Podkarpackiego za pracę na rzecz upowszechniania i rozwoju sportu w środowisku dzieci i młodzieży. Odznaczony brązową odznaką „działacz w kulturze fizycznej”

  Pan Daniel Domagała
  Pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 w Leżajsku od 1 września 2004r., a od roku 2005 jest instruktorem piłki siatkowej dziewcząt w działającym przy szkole Uczniowskim Klubie Sportowym „Trójka”. W 2009 roku zorganizował zespół młodziczek, który rozpoczął rywalizację w Podkarpackiej Wojewódzkiej Lidze Młodziczek, rok później w klubie istniały już dwie kategorie młodzieżowej siatkówki (młodziczki i kadetki). W obecnej chwili do rozgrywek Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2012/2013 zostały zgłoszone zespoły Młodziczek (dziewczęta rocznik 1998 i młodsze) oraz Kadetek (dziewczęta rocznik 1996 i młodsze). Młodsze siatkarki biorą udział w rozgrywkach mini siatkówki KINDER + SPORT, jak również w turniejach ogólnopolskich, a starsze uczestnicząc w rozgrywkach ligowych, wyjeżdżają na imprezy o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. W tym roku jego podopieczne zdobyły III miejsce w Półfinale Mistrzostw Polski Młodziczek w Białej Podlaskiej ( w klasyfikacji ogólnej Mistrzostw Polski Młodziczek XI miejsce), II miejsce w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski Młodziczek w Dąbrowie Górniczej i to samo miejsce w 1/8 Mistrzostw Polski Młodziczek w Tomaszowie Lubelskim. Jego zawodniczki zostały powołane do Kadry Wojewódzkiej i Kadry Polski.

  Ks. Tomasz Flis
  Jest instruktorem sportu w zakresie tenisa stołowego. Pełni funkcję wiceprezesa Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” w Łętowni. Dał się poznać jako doskonały wychowawca, zawodnik i szkoleniowiec. Drużyna ligowa pod jego przewodnictwem w 2009 roku wywalczyła awans do IV ligi, a w zakończonym niedawno sezonie – do III ligi tenisa stołowego. Szkoleni przez niego zawodnicy odnieśli wiele sukcesów w tenisie stołowym na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej m.in. zdobyli wiele medali na Międzynarodowej Parafiadzie w Warszawie, Mistrzostwach Województwa, centralnych finałach Gimnazjady i Licealiady. Wielokrotnie godnie reprezentowali Podkarpacie w półfinałach i finałach Mistrzostw Polski zajmując czołowe miejsca. Sam zdobył wiele medali, głównie złotych, w Mistrzostwach Polski Księży. W 2011 roku za pracę na rzecz tenisa stołowego został odznaczony złotą odznaką Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

  Pan Adam Wylaź
  Jest założycielem Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku oraz instruktorem karate i samoobrony. Pełni funkcję skarbnika tegoż klubu. Jego zawodnicy w roku 2011 w okresie od września do grudnia zdobywali czołowe miejsca na Ogólnopolskich Turniejach Karate Kyokushin w kategorii kumite (3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe medale) oraz Wice Mistrzostwo Polski Młodzieżowców również w kategorii kumite. W tym roku zawodnicy uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Karate Open Carpathia w Rzeszowie, gdzie zdobyli 4 medale (2 złote i 2 brązowe). Ponadto startowali w turniejach karate rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej zdobywając wiele medali w kategorii kata i kumite – w sumie 12 złotych, 11 srebrnych i 15 brązowych oraz II miejsce drużynowo. Jego praca i działania przyczyniają się do popularyzacji karate w wielu pokazach na różnych imprezach.

  Pan Józef Miś
  Jest instruktorem i organizatorem sportu oraz animatorem sportu. Od wielu lat jest aktywnym działaczem sportowym na terenie Powiatu Leżajskiego oraz Województwa Podkarpackiego. Pełnił szereg funkcji w strukturach sportowych Podkarpackiego Zrzeszenia LZS, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku oraz Ludowego Klubu Sportowego „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym. Jest pomysłodawcą i współtwórcą wielu imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Powiatu Leżajskiego. Posiada szeroką wiedzę sportową, którą potrafi wykorzystywać i stosować w swojej społecznej działalności. Jest doświadczonym działaczem sportowym, cieszy się dużym uznaniem wśród działaczy i zawodników. Jest współtwórcą powiatowych rozgrywek dziewcząt i chłopców w piłce nożnej. Od wielu lat uczestniczy w turniejach piłki nożnej dziewcząt i chłopców na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. W 2004r. był współzałożycielem Powiatowego Zrzeszenia Zespołów Sportowych w Leżajsku, gdzie funkcję sekretarza pełni po dzień dzisiejszy. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Honorową za zasługi w rozwoju piłkarstwa na terenie okręgu rzeszowskiego, Złotą odznaką Honorową Zrzeszenia LZS, srebrną i brązową odznaką Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, medalem w uznaniu zasług z okazji 65-lecia Ludowych Zespołów Sportowych.

  Pan Artur Wziątka
  Jest instruktorem sportu, rekreacji ze specjalizacją samoobrona oraz instruktorem karate. Od 2007 roku jest sekretarzem w Leżajskim Klubie Kyokusin Karate. Bierze czynny udział w pracach społecznych na rzecz klubu, organizuje zawody, obozy i pokazy karate przyczyniając się do popularyzacji tej dyscypliny sportowej. Od ponad 19 lat czynnie uprawia karate w Leżajskim Klubie Kyokushin Karate. Prowadzi bezpłatne treningi dla grupy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Zajmuje się organizacją Międzynarodowych i Ogólnopolskich Turniejów Karate Kyokushin. Od 2007 roku jest współorganizatorem zimowych i letnich obozów karate dla dzieci, młodzieży i zawodników karate. Organizuje także pokazy karate na terenie Powiatu Leżajskiego.

  26 laureatów w kategorii zawodnik

  Pan Paweł Szostak
  Jest zawodnikiem rzeszowskiej drużyny rugby na wózkach Flying-Wings, liderem swojego klubu sportowego oraz zawodnikiem polskiej drużyny narodowej. Do najważniejszych jego osiągnięć sportowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku 2011 należą:
  • I miejsce w Polskiej Lidze Rugby oraz I miejsce w Pucharze Polskiej Ligi Rugby na Wózkach
  • V miejsce w turnieju „Brend Best Tournament” organizowanym w Niemczech (Kolonia)
  • V miejsce w Mistrzostwach Europy w Rugby na Wózkach organizowanych w Szwajcarii (Nottwil)

  Pan Ryszard Dryps
  Zawodnik, który w kategorii wiekowej 50-59 lat zdobył następujące osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym:
  • III miejsce w Halowych Mistrzostwach Świata Weteranów w L.A. organizowanych w Finlandii w roku 2012r. na dystansie na 1500 m,
  • I miejsce na 21 Mistrzostwach Polski Weteranów w L.A. organizowanych w roku ubiegłym na dystansie 800 m i 1500 m,
  • I miejsce w Halowych Mistrzostwach Polski w L.A. organizowanych w roku 2011 na dystansie 1000 m.

  Pani Iwona Turosz
  Zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, która w roku 2010 r. zajęła III miejsce w XXI Mistrzostwach Polski Juniorów Karate Kyokushin w konkurencji kumite oraz II miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier organizowanych w roku 2011 w miejscowości Baja, również w kumie.

  Pan Marcin Olszowy
  Również jest zawodnik Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, który w roku 2010 r. zdobył w konkurencji kumite III miejsce w XXII Pucharze Polski Seniorów Karate Kyokushin oraz II miejsce na Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier organizowanych w roku 2011 w Baja.

  Izabela Dec
  To także zawodniczka Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, która w roku ubiegłym w kategorii junior w konkurencji kumite zdobyła:
  • I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier organizowanych w miejscowości Baja
  • II miejsce w VIII Pucharze Polski Juniorów i Młodzików
  • II miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów Karate Kyokushin organizowanych w Warszawie.

  Maciej Jeziorowski
  Zawodnik Leżajskiego Klubu Kyokushin Karate, który w roku ubiegłym w kategorii junior w konkurencji kumite zajął II miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Węgier organizowanych w miejscowości Baja oraz I miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów Karate Kyokushin organizowanych w Warszawie

  Pani Katarzyna Wilkos
  Jest zawodniczką Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej, która w roku ubiegłym w kategorii juniorek zajęła:
  • III miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym w konkurencji wyścig ze startu wspólnego,
  • II miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas,
  • III miejsce w Górskich Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym w konkurencji wyścig ze startu wspólnego
  W tym roku w kategorii młodziczek zdobyła srebrny medal o naramiennik Polskiego Związku Kolarskiego, a w gronie orliczek do 23 lat zajęła bardzo dobre punktowane 6 miejsce.

  Kinga Sowa
  Jest również zawodniczką Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej, która w roku ubiegłym w kategorii juniorek młodszych zajęła:
  • VI miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie szosowym w konkurencji jazda indywidualna na czas,
  • IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży MTB,
  • IV miejsce w Górskich Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym,
  • II miejsce w klasyfikacji końcowej Górskiego Wałbrzyskiego Wyścigu Kolarskiego

  Katarzyna Kozyra
  Jest także zawodniczką Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej, która w roku ubiegłym w kategorii juniorek młodszych zdobyła:
  • IV miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie szosowym w jeździe indywidualnej na czas,
  • IV miejsce w Mistrzostwach Polski w jeździe dwójkami w konkurencji jazda dwójkami na czas,
  • VI miejsce w Górskich Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w konkurencji wyścig ze startu wspólnego.
  W tym roku zdobyła tytuł Wicemistrzyni Polski i brązowej medalistki Mistrzostw Polski, co daje jej I miejsce w rankingu Polskiego Związku Kolarskiego oraz prowadzenie w Pucharze Polski. Prawdopodobnie zostanie powołana do Kadry narodowej Juniorek na rok 2013.

  Katarzyna Socha
  Zawodniczka Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Azalia” w Brzózie Królewskiej, która w tym roku w kategorii młodziczek zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym w konkurencji wyścig ze startu wspólnego, a w roku ubiegłym:
  • I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w jeździe indywidualnej na czas,
  • I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kolarstwie szosowym w konkurencji wyścig ze startu wspólnego,
  • I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików w kolarstwie szosowym w konkurencji wyścig w jeździe dwójkami na czas

  Marcin Wylaź
  Jest zawodnikiem Centrum Sztuk Walki i Sportu w Leżajsku, który w kategorii Senior osiągnął w roku 2011 następujące sukcesy na szczeblu ogólnopolskim:
  • I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w konkurencji kumite senior do 80 kg,
  • III miejsce w XII Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin w konkurencji kumite senior do 75 kg,
  W roku 2012 zajął II miejsce w XXI Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w konkurencji kumite młodzieżowiec do 75 kg oraz I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Karate Shinkyokushin w konkurencji kumite senior do 80 kg.

  Magdalena Trębacz, Maria Bigas, Katarzyna Zięzio, Elżbieta Materna, Mirosława Kowal, Monika Konior, Rozalia Tworek, Paulina Popowicz, Zuzanna Kosiarska i Sylwia Tarajko
  – Zawodniczki Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” przy SP Nr 3 w Leżajsku, które w roku 2012 uczestniczyły w rozgrywkach Mistrzostw Polski Młodziczek w piłce siatkowej zajmując:
  • II miejsce w 1/8 Mistrzostw Polski organizowanych w Tomaszowie Lubelskim,
  • II miejsce w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski organizowanych w Dąbrowie Górniczej,
  • III miejsce w Półfinale Mistrzostw Polski organizowanych w Białej Podlaskiej.

  Kamil Klocek
  Zawodnik Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” Łętownia, który w roku 2011 i 2012 osiągnął w kategorii młodzik następujące sukcesy:
  • II miejsce w grze pojedynczej w półfinale Mistrzostw Polski Młodzików,
  • VI miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych,
  • III miejsce w deblu oraz IX miejsce w grze pojedynczej na Mistrzostwach Polski Młodzików.

  Łukasz Madej
  To także zawodnik Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” Łętownia, który w roku 2010 zajął I miejsce drużynowo w kategorii żaków, w półfinale Mistrzostw Polski Uczniowskich Klubów Sportowych oraz VI miejsce drużynowo w kategorii młodzików, w Mistrzostwach Polski UKS.

  Dominika Kułacz
  To również zawodniczka Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” Łętownia, która na przestrzeni trzech ostatnich lat osiągnęła następujące sukcesy:
  • I miejsce drużynowo w półfinale Mistrzostw Polski w kategorii kadetek,
  • IX miejsce w deblu w Mistrzostwach Polski Młodzików
  • V miejsce drużynowo w Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych.

  Karolina Pietrońska
  Zawodniczka Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Arka” Łętownia. Do jej najważniejszych osiągnięć na szczeblu ogólnopolskim należy:
  • II miejsce drużynowo w półfinale Mistrzostw Polski kadetek w roku 2011
  • I miejsce drużynowo w półfinale Mistrzostw Polski kadetek w roku 2012
  • V miejsce drużynowo w Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w roku 2010.

  Marcin Karakuła
  Jest zawodnikiem klubu sportowego Resovia Rzeszów w kategorii młodzików, który w roku ubiegłym razem ze swoją drużyną zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski w mini siatkówce organizowanych w Zabrzu.

  Ceremonię wręczenia nagród uświetnił występ Grupy Wokalnej „Meritum” w składzie: Julia Kurasiewicz, Ania Rejman, Ewelina Brudniak, Magdalena Piestrak i Ola Federkiewicz.

  Poprzedni artykułKolejne ogniska wścieklizny w powiecie leżajskim
  Następny artykułLeżajscy kryminalni zlikwidowali plantację konopi