Nagrody Starosty dla nauczycieli.

  259
  0

  Starosta Leżajski przyznał 3 nagrody I stopnia następującym nauczycielom ze szkół prowadzonych przez Powiat Leżajski:

  Pani Joanna osiąga wysokie wyniki w pracy nauczycielki języka polskiego, potwierdzone osiągnięciami uczniów podczas egzaminu maturalnego Jej podopieczni w roku szkolnym 2009/2010 wygrywali etapy powiatowy i rejonowy 55 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

  Była autorką i współautorką projektów edukacyjnych z dziedziny edukacji teatralnej („W co grają ludzie? Program Animacji Teatralnej MASKA”, „Klub Animacji Teatralnej”), dziedzictwa kulturowego i pierwszej pomocy przedmedycznej („Oznaki życia – ratownictwo dla każdego”, „Cztery i pół minuty – życie albo …”, „Uratuj jedno życie”).
  Pani Czerwonka była pomysłodawczynią i współrealizatorką sesji popularnonaukowych „My Europie – Europa nam” i „Patroni naszych szkół”, a także podejmuje działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z języka polskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej, socjologii organizacji i zarządzania oświatą, obecnie odbywa kolejne studia podyplomowe – w zakresie filozofii, wiedzy o kulturze i etyki. Pani Joanna dwukrotnie pracowała w zespole nauczycieli, który organizował pobyt w Nowej Sarzynie grupy młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły w Olaine na Łotwie.

  2). Pan Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Leżajsku

  Jest nauczycielem dyplomowanym z 23 letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora pełni od 1 października 2000 r. W tym okresie wprowadził szereg znaczących zmian w efektywnym kierowaniu i zarządzaniu. Do najważniejszych jego dokonań należy:
  1. Przygotowanie kadry pedagogicznej i bazy do prowadzenia w Powiecie Leżajskim wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku od 0 – 6 lat.
  2. Modernizacja bazy poradni, specjalistyczne wyposażenie gabinetów, także w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem wykorzystywanym w terapii pedagogicznej i psychologicznej.
  3. Przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji nowych zadań np. terapii dzieci z zaburzeniami słuchu, wzroku, z autyzmem, w zakresie interwencji kryzysowej, mediacji i negocjacji, psychoterapii i innych.

  Pan Wojciech Kostek systematycznie organizuje konferencje szkoleniowe dla nauczycieli i dyrektorów szkół z powiatu leżajskiego i Podkarpacia. Najważniejsze z nich to: Podkarpacka Konferencja zorganizowana, wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim pt. ,,Przemoc wobec dzieci – profilaktyka i interwencja”, Konferencja Podkarpacka dla dyrektorów poradni nt. „Diagnoza przedszkolna dziecka jednym z elementów lokalnego systemu oświaty”. Pan Wojciech Kostek jest współorganizatorem: cyklicznego Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna” oraz Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego. Od listopada 2007 r. realizuje i koordynuje w powiecie leżajskim autorski projekt „Diagnoza przedszkolna dziecka”, który jest wdrażany przez przedszkola z rejonu działania poradni. Na prośbę Podkarpackiego Kuratora Oświaty prowadził szkolenia z zakresu diagnozy przedszkolnej dziecka, był prelegentem Powiatowej Konferencji dotyczącej reformy programowej oraz Podkarpackiej Konferencji organizowanej przez Wojewodę Podkarpackiego omawiając diagnozę przedszkolną dziecka.

  3). Pani Anna Sibiga – nauczyciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Leżajsku
  Jest psychologiem, podejmuje działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, prowadzi ewaluację własnych działań, ocenia ich skuteczność i w razie potrzeby dokonuje zmian w tych działaniach poprzez samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów według własnych pomysłów i projektów, przydatnych do prowadzenia zajęć z terapii psychologicznej oraz do szkoleń dla nauczycieli i rodziców z zakresu „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Wiedza i umiejętności nabyte podczas szkoleń i kursów przyczyniły się do prawidłowego organizowania warsztatu pracy, podwyższenia jakości oraz zakresu świadczonych usług psychologicznych.
  W swojej pracy pani Anna uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współcześnie występujące problemy społeczne i cywilizacyjne poprzez wnikliwe poznanie sytuacji rodzinnej dzieci uczęszczających na zajęcia terapii psychologicznej. W związku z tym, że w prowadzonych zajęciach uczestniczą rodzice dokładnie poznaje sytuację rodzinną dzieci, aby dobrać optymalne formy pomocy. Pani Sibiga pracuje z młodzieżą w kryzysach rozwojowych m.in. po próbach samobójczych i z myślami suicydalnymi, osiągając pozytywne rezultaty. Prowadziła szkolenie dla nauczycieli szkół średnich na ten temat. Opublikowała artykuł nt. „Samobójstwo sposobem rozwiązania kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych przez młodzież?”, w Elementarzu dla rodziców wydanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku. Systematycznie współpracuje z Sądem Rejonowym w Leżajsku i kuratorami społecznymi prowadząc dla nich szkolenia warsztatowe z zakresu umiejętności psychologicznych, pracy z dzieckiem, młodzieżą i rodziną.

  Starosta Leżajski przyznał 11 nagród II stopnia:

  1). Pani Marta Bartnik – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku

  Jest nauczycielem matematyki, współautorem programu edukacyjnego w zakresie wiedzy matematyczno- przyrodniczej i organizatorem szkolnego konkursu matematycznego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej „Matematyka ułatwia życie”. Pełni funkcję koordynatora zespołu przedmiotowego matematyczno – przyrodniczego.
  Zna środowisko swoich wychowanków, ma stały kontakt z rodzicami. Planowanie pracy wychowawczej opiera o wnioski z obserwacji uczniów oraz zadania zawarte w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym. Angażuje uczniów do udziału w życiu szkoły. Dba o stworzenie takiego klimatu, by każde dziecko w klasie czuło się dobrze.
  Podejmuje działania mające na celu pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności.

  Pani Marta odbyła studia podyplomowe z matematyki oraz kurs kwalifikacyjny z pedagogiki leczniczej. Poszerza swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach, warsztatach i kursach. Pani Bartnik uczestniczyła w pracach organów placówki dotyczących realizacji jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Jest członkiem szkolnego zespołu ds. ewaluacji, a w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży’ (2008) realizowała projekt „Małymi kroczkami wiedzę zdobywamy”, którego była współautorką.
  Nagrodzona nawiązała współpracę z Uniwersytetem Rzeszowskim, w wyniku której został opracowany projekt badawczy z hipoterapii „Wpływ jazdy konnej na asymetrię funkcjonalną i dynamiczną osób upośledzonych umysłowo”. Beneficjentami projektu byli uczniowie SOSW w Leżajsku. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie „Nie dzieli nas nic” działające na rzecz osób niepełnosprawnych (2007). W roku 2009 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia.
  Jest współautorem zrealizowanych projektów:
   Projekt Polska Telefonia Cyfrowa – doposażenie Sali Doświadczania Świata,
   Projekt „Reklama Dzieciom – wyposażenie szkolnego placu zabaw,
   Projekt Radosna Szkoła – zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw.

  2). Pani Halina Fedirko – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

  Od 1999r. pełni funkcję kierownika biblioteki szkolnej. Od 2008r. jest koordynatorem programu polsko-izraelskiego „Bliżej siebie. Historia i kultura dwóch narodów”, w wyniku, którego Zespół Szkół Technicznych odwiedziła młodzież szkolna Gun Jarna z Izraela.

  Pani Halina przygotowała i sprawowała opiekę nad uczniami biorącymi udział w ogólnopolskim konkursie „Historia i kultura Żydów w Polsce”, co w efekcie przyniosło wyróżnienie dla Eweliny Kucharz oraz Tadeusza Sroki – 2 miejsce i indeks na Uniwersytet Warszawski. Z jej inicjatywy powstała redakcja gazetki bibliotecznej „Czytadło”, a następnie „Ekspert Szkolny”, który otrzymał pierwszą nagrodę w Powiatowym Konkursie Gazetek Szkolnych w maju 2010r. Zainicjowała również działanie Klubu Przyjaciół Biblioteki (w 1999r.). Pani Fedirko gromadzi księgozbiór biblioteki, powiększając go o książki darowane przez założony z szkole Klub Dobrej Książki.

  3). Pan Tomasz Kasper – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

  Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych z branży informatycznej. Sprawował opiekę merytoryczną nad uczniami, którzy w 2007 roku zajęli V miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DialnetMasters organizowanej przez Politechnikę Wrocławską i telefonię Dialog. Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu młodzieży do zewnętrznych egzaminów zawodowych, na bieżąco współpracując z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie.
  W 2007 i 2008 roku pan Tomasz pełnił rolę trenera Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej prowadzących kursy dla nauczycieli z całego powiatu z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Zaprojektował i doposażył pracownię komputerową, w której odbywają się zajęcia laboratoryjne z przedmiotu „Systemy operacyjne i sieci komputerowe”.
  Od 2005 roku pan Tomasz jest egzaminatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL. Prowadzi dodatkowe zajęcia lekcyjne pozwalając uczniom na przygotowanie się i zdanie egzaminów potwierdzających umiejętności ECDL, co wiąże się z nabyciem przez nich dodatkowych kwalifikacji wykorzystywanych podczas studiów i pracy związanej z obsługą komputera. Prowadzi również zajęcia dodatkowe dla uczniów zdolnych i słabych. Od kilku lat jest współorganizatorem wycieczek dydaktycznych dla młodzieży na Targi Teleinformatyczne „INTERTELEKOM” w Łodzi.
  Od początku pracy pan Kasper zajmuje się redagowaniem strony internetowej szkoły, podejmuje działania na rzecz promocji szkoły w szkołach gimnazjalnych, był jednym z organizatorów „DNI OTWARTYCH”. Corocznie przygotowuje materiały reklamowe dotyczące oferty edukacyjnej szkoły w postaci ulotek, plakatów, kalendarzy, prezentacji multimedialnych. Poza tym przygotował bilbordy informujące o nauczanych kierunkach w szkole i ofercie usług Warsztatów Szkolnych.

  4). Pani Beata Kaszycka – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku

  Jest nauczycielem posiadającym udokumentowane osiągnięcia w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym. Opracowała i realizowała innowację pedagogiczną „Mali strażnicy przyrody”. Przygotowuje uczniów do udziału w Wojewódzkich Konkursach Recytatorskich Szkół Specjalnych. Wychowankowie osiągają wysokie lokaty. W latach 2005-2009 zdobyli następujące miejsca: I, I, II, III, III, liczne wyróżnienia.
  Podejmuje działania mające na celu pogłębianie wiedzy, zdobywanie nowych umiejętności. Odbyła studia podyplomowe z przyrody. Poszerza swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w konferencjach, warsztatach i kursach.
  Istotnym jej przedsięwzięciem było zorganizowanie Wojewódzkiej Konferencji dla nauczycieli kształcenia specjalnego „Świat przyrody w oczach dziecka”.
  Dzięki jej staraniom ośrodek przystąpił do Sieci Szkól Promujących Zdrowie, a w ramach tej akcji zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny Szkół Podstawowych „Apetyt na zdrowie” (2008) oraz Powiatowy Konkurs Muzyczny „muzyczna gama zdrowia” (2009).
  Opracowała i wdrożyła Program „Coraz bliżej natury”, który realizowany był w ramach „Wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w roku 2008”.
  Jest współorganizatorem działań w zakresie przystąpienia ośrodka do Ogólnopolskiej Akcji „Ożywić pola” – rok cietrzewia”, w roku 2009 placówka została wpisana na ogólnopolską listę laureatów. Od kilku lat pełni funkcję członka Zespołu Doradczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  5). Pani Urszula Leniart – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leżajsku

  Jest nauczycielem, który właściwie koreluje treści nauczanego przedmiotu – wychowania fizycznego z innymi przedmiotami. Potrafi stworzyć na lekcjach miłą i serdeczną atmosferę. W czasie zajęć stosuje indywidualizację i gradację wymagań, co świadczy o dobrej znajomości zespołów klasowych, jak też każdego ucznia. Od wielu lat sprawuje opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach i turniejach sportowych placówek kształcenia specjalnego, którzy osiągają pod jej kierunkiem wysokie lokaty.
  Wielokrotnie przygotowywała wychowanków do:
  -Wojewódzkich Festiwali Sztuki Dla Dzieci i Młodzieży Głębiej Upośledzonych Umysłowo w Lubaczowie,
  – Wojewódzkich Konkursów Recytatorskich Szkolnictwa Specjalnego w Leżajsku,
  -Wojewódzkich Przeglądów Zespołów Tanecznych w Ustrzykach Dolnych,

  Pani Urszula jest współorganizatorką i realizatorką 16 turnusów rehabilitacyjnych. Na ten cel pozyskiwała fundusze pozabudżetowe.
  Systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Centrum Kultury Leżajsku, pedagogami szkolnymi z terenu powiatu leżajskiego oraz licznymi zakładami pracy.
  Rozwija zainteresowania i uzdolnienia uczniów w działalności pozalekcyjnej.

  Od 2008 roku pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Olimpiad Specjalnych Polska-Podkarpacie. Rokrocznie organizuje Szkolną Olimpiadę Lekkoatletyczną dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a w roku ubiegłym była organizatorką Wojewódzkiej Olimpiady w Piłkę Nożną.
  Pani Urszula ciągle doskonali swoje kwalifikacje a swoim przykładem inspiruje innych pracowników do podnoszenia wiedzy pedagogicznej.

  6). Pan Andrzej Makówka – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

  Podejmował i podejmuje nowoczesne formy i metody służące doskonaleniu pracy dydaktycznej w zakresie stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w ekonomii.
  Pan Andrzej uczestniczył w ogólnopolskich projektach Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Młodej Przedsiębiorczości w zakresie edukacji ekonomicznej i finansowej. Uzyskał certyfikaty w ramach pozyskiwania środków unijnych w zakresie oświaty w latach 2007-2013. Należy do Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli w Polsce pn. IMPULS. Odbył kilkumiesięczne szkolenie przeprowadzone przez IMC Consulting nt. „Wspierania rozwoju lokalnych porozumień na rzecz zatrudnienia”. Pan Andrzej popularyzuje i rozwija wiedzę ekonomiczną poprzez współorganizację wojewódzkich konkursów „Młody Ekonomista”.
  Ukończył liczne formy doskonalenia, w tym: studia podyplomowe w zakresie logistyki, szkolenie nt. „Procedury raportowania i rozliczania projektów, szkolenia przygotowujące do prowadzenia procedury zamówień publicznych.
  W oparciu o zdobyte kwalifikacje podjął ważne dla szkoły i młodzieży zadania, a dotyczące pozyskania środków na wzbogacenie edukacji logistycznej w ramach POKL. Pan Makówka opracował i złożył do oceny 2 projekty: pt. „Kompetentny ekonomista i logistyk – sukces na rynku edukacyjno-zawodowym” oraz „Kompetencje logistyczne kluczem do sukcesu zawodowego” – o łącznej wartości 971 394 zł. Zostały one pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do realizacji. Dają duże możliwości poszerzenia edukacji ekonomicznej i logistycznej młodzieży, doposażenia szkoły w środki dydaktyczne, tj. sprzęt elektroniczny i programy. Jest nauczycielem twórczym i poszukującym.

  7). Pan Dariusz Półćwiartek – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

  Jest nauczycielem historii, w bieżącym roku ukończył studia doktoranckie.
  W pracy dydaktycznej wyróżnia się rzetelnym przygotowaniem do zajęć lekcyjnych, rytmiczną realizacją programów nauczania w oparciu o obszerną literaturę przedmiotu, skutecznością i efektywnością w osiąganiu wyników.
  Na uwagę zasługują wyniki w pracy z młodzieżą o zainteresowaniach historycznych. W ostatnich latach jego podopieczni uzyskali kilka znaczących sukcesów, a mianowicie:
  – uczestnictwo ucznia w etapie okręgowym olimpiady historycznej w roku szkolnym 2006/2007,
  – zakwalifikowanie się trzech uczniów także do etapu okręgowego olimpiady z WOS,
  – pierwsze miejsca uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg” w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2008/2009 oraz w roku 2009/2010,
  – zakwalifikowanie się uczennicy na XV sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży w roku szkolnym 2008/2009 w wyniku konkursu historycznego,
  – udział 5 uczniów w XII Gdańskim Konkursie Katyńskim w kategorii esej.

  Zainicjował w szkole i kontynuuje od kilku lat ciekawy konkurs historyczny pn. „Zadwórze – polskie Termopile”, pogłębiając tym samym wiedzę uczniów o dramatycznej obronie Lwowa w roku 1920.
  Konkurs ten uczynił etapem przygotowań młodzieży do corocznego bezpośredniego udziału w uroczystościach rocznicowych bitwy pod Zadwórzem. Wyjazdy uczniów są bardzo ważnym elementem edukacji historycznej i patriotycznej.

  Pan Dariusz przywiązuje szczególną uwagę do doskonalenia zawodowego. Nabył uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego z historii OKE w Krakowie i oceniał prace maturalne. Ukończył kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie języków obcych.
  Unowocześnia nauczanie historii technikami informatycznymi, czyniąc w ten sposób ciekawym poznawanie historii.

  8). Pani Małgorzata Sarzyńska – nauczyciel Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku

  Jest nauczycielem uzyskującym bardzo dobre efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  W celu określenia stanu i poziomu wiedzy matematycznej pierwszoklasistów, opracowała testy i przeprowadziła badania służące analizie porównawczej z wynikami matur, a także w celu określenia zagadnień wymagających doskonalenia w nauce matematyki w szkole ponadgimnazjalnej.
  By dostosować kryteria wymagań w tym przedmiocie, współuczestniczyła w opracowaniu „Przedmiotowego systemu oceniania z matematyki” i wdrożyła go do praktyki.

  Na szczególną uwagę zasługuje jej praca z uczniem uzdolnionym matematycznie. Od dziewięciu lat współorganizuje i przeprowadza powiatowy konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich pn. „I Ty możesz zostać studentem”. Konkurs ten to szczególna popularyzacja matematyki wśród uczniów uzdolnionych, jak też trafna forma przygotowania do matury i studiów.Współorganizowała także inne konkursy matematyczne, jak „Alfik Matematyczny”, „Konkurs Matematyczny im. prof. Jana Marszała” czy „Kangur Matematyczny”.
  Pani Małgorzata nabyła uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, a także realizowała zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły poprzez udział w różnych formach doskonalenia.
  W pełni sprawdziła się w roli wychowawcy. Prace wychowawczą wzbogaciła poprzez udział wychowanków w lekcjach muzealnych w Muzeum-Zamku w Łańcucie, spektaklach teatralnych, pielgrzymkach maturzystów na Jasną Górę, uroczystościach lokalnych.
  Cechuje ją skuteczność, takt pedagogiczny, systematyczność i efektywność.

  9). Ojciec Radomił, Andrzej Wójcikowski – nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i Kapelan Jednostki Strzeleckiej 2035 przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku

  Jest Kapelanem Jednostki Strzeleckiej 2035 przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku.
  Aktywnie włącza się i angażuje w działalność Związku Strzeleckiego. Jest organizatorem i współtwórcą wielu przedsięwzięć o charakterze religijnym i patriotycznym na terenie miasta, powiatu a także województwa podkarpackiego.
  Z wielu przedsięwzięć, jakie prowadził na uwagę i wyróżnienie zasługują następujące:
  – organizacja Pierwszych Podkarpackich Rekolekcji Strzeleckich,
  – współorganizacja obozów szkoleniowych dla młodzieży strzeleckiej /Kopcie, Turza, Trzcianiec/, wyjazdów młodzieży strzeleckiej do Zadwórza oraz na cmentarz Orląt Lwowskich, Drogi Krzyżowej na Tarnicę w Wielki Piątek,
  – koordynacja i opieka nad młodzieżą podczas pełnienia Wart Honorowych przy Grobie Pańskim,
  – opracowywanie i prowadzenie konferencji z zakresu etyki na wyjazdach szkoleniowych
  – organizowanie Mszy Świętej wraz z kazaniem podczas obozów i przedsięwzięć realizowanych poza Leżajskiem
  – współorganizacja Opłatka Strzeleckiego w Święta Bożego Narodzenia,
  – opieka nad młodzieżą podczas licznych wyjazdów szkoleniowych,
  – organizowanie uroczystych asyst liturgicznych podczas Mszy w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku oraz Leżajskiej Farze,
  – poszukiwanie sponsorów i pozyskiwanie środków na działalność Jednostki
  Jako Kapelan Jednostki 2035 w Leżajsku wśród młodzieży cieszy się zaufaniem i autorytetem, potrafi z nimi nawiązać bardzo szybko kontakt.
  Wraz z młodzieżą strzelecką O. Radomił brał czynny udział w czynnościach organizacyjnych Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

  10). Pani Halina Samko – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

  Jest nauczycielem dyplomowanym z 21 letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora objęła 1 września 2009 roku. Od 2003 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. W 2004 roku opracowała dokumentację oraz nadzorowała wdrożenie w szkole Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, a następnie pełniła funkcję pełnomocnika ds. tego sytemu.
  Dbając o rozwój szkoły zabiega o środki unijne. Szczególnym jej osiągnięciem jest realizacja projektu „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej” dzięki, któremu szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt do spawania, frezarkę numeryczną, samochody do nauki jazdy oraz sprzęt rolniczy.
  Pani dyrektor aplikowała również o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jest autorem 4 projektów dedykowanych do uczniów oraz dwóch do nauczycieli. Dzięki tym projektom uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami.
  Pełniąc funkcję dyrektora dba o jej rozwój i pozytywny wizerunek w środowisku. Nawiązała współpracę z pracodawcami z Podkarpacia w celu organizacji praktyk zawodowych dla uczniów jak również pozyskała środki finansowe z programu Leonardo da Vinci na organizację praktyk za granicą.
  Wraz z zespołem nauczycieli pani Halina opracowała projekt systemowy dotyczący modernizacji szkolnictwa zawodowego i nadzoruje jego realizację. Pracuje również nad wdrożeniem projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”, którego celem jest powstanie przy innowacyjnych laboratoriów technicznych wyposażonych w nowoczesne urządzenia i oprogramowanie z zakresu obróbki CNC, projektowania CAD/CAM, mechatroniki, pomiarów, obróbki cieplnej oraz spawalnictwa.
  Dużą wagę przywiązuje do modernizacji i remontu obiektu szkolnego oraz do dostosowania zaplecza technicznego szkoły do wymagań egzaminacyjnych i wymagań rynku pracy.

  11). Pan Jacek Wojdałowicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie

  Jest nauczycielem dyplomowanym z 25 letnim stażem pracy. Funkcję dyrektora pełni od 1 września 2002 roku.
  W tym okresie wprowadził szereg znaczących zmian w efektywnym kierowaniu i zarządzaniu szkołą.
  Do jego najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć:
  1. systematyczną modernizację i remonty obiektu szkolnego, pozyskiwanie co roku znaczących środków finansowych na wsparcie działalności statutowej szkoły jak też poprawę jej stanu technicznego, wzbogacanie księgozbioru biblioteki i wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne,
  2. wymianę sprzętu komputerowego dla administracji szkolnej, wdrożenie oprogramowania do zarządzania szkołą,
  3. wysoką jakość kształcenia popartą bardzo dobrymi wynikami szkoły na egzaminach maturalnych i uzyskiwaniem przez uczniów stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skuteczne zapobieganie i zwalczanie patologii wśród młodzieży, współpraca z placówkami szkolnymi na Łotwie,
  4. realizację przez szkołę szeregu projektów edukacyjnych, dotyczących m. in. edukacji językowej, ekonomicznej, teatralnej, w zakresie nauk ścisłych, ratownictwa przedmedycznego, sportu i promocji zdrowego stylu życia,
  5. zorganizowanie trzech sesji popularnonaukowych, dotyczących kolejno problematyki europejskiej, szans i zagrożeń cywilizacyjnych oraz znaczenia wzorców osobowych w wychowaniu młodego pokolenia.

  Informację zamieściła: Małgorzata Bechta-Wydział PW

  Ź: Starostwo Leżajskie

  Poprzedni artykułFinał konkursu „Barwy jesieni”
  Następny artykułCała Polska Czyta Dzieciom !!!