Opłaty za śmieci w roku 2013 – Grodzisko Dolne

  181
  1

  Od 1 lipca 2013 r. w całym kraju ulegną zmianie zasady gospodarki odpadami. Efektem tego będzie m. in. zmiana stawek opłat za wywóz śmieci. W naszej Gminie podjęte już zostały niezbędne uchwały doprecyzowujące zasady gospodarowania odpadami.

  Naliczanie opłaty

  Podobnie jak obecnie, opłata naliczana będzie w oparciu o liczbę osób zamieszkałych w gospodarstwie domowym. Od 1 lipca 2013 opłaty naliczane będą od liczby osób faktycznie zamieszkujących w gospodarstwie domowym, a nie jak obecnie na podstawie meldunku. To, ilu mieszkańców liczy gospodarstwo domowe, podamy w specjalnych deklaracjach. Pierwsze deklaracje trzeba będzie złożyć w Urzędzie Gminy do końca marca 2013 r. W przypadku wystąpienia zmian liczby osób w gospodarstwie, będzie 14 dni na złożenie korekty. Niestety zniknie dotychczasowa ulga dla licznych rodzin, według której opłata naliczana była maksymalnie za 6 osób z gospodarstwa. Podjęta uchwała, wprowadzająca taką ulgę w nowym systemie została zakwestionowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

  Wysokość opłaty

  Od 1 lipca 2013 r. w każdej gminie obowiązywały będą dwie stawki za odbiór odpadów. Niższa, w przypadku, gdy odpady będą posegregowane i wyższa, jeżeli wszystkie oddawane odpady będą zmieszane. Każdy właściciel nieruchomości w składanej deklaracji zdecyduje, w jaki sposób oddawał będzie śmieci. Mieszkańcy Gminy Grodzisko Dolne, którzy będą segregować śmieci zapłacą 5 zł od osoby na miesiąc. Opłata, dla niesegregujących odpadów będzie 100% wyższa i wyniesie 10 zł od osoby na miesiąc. Szczegółowe zasady segregacji określi regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.

  Sposób płacenia

  Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 lipca 2013 opłaty za śmieci będą uiszczane w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy. Opłatę trzeba będzie dokonywać kwartalnie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek zapłaty. Będzie możliwe dokonanie opłaty z góry za kilka miesięcy lub za cały rok.

  Inne zasady dla nieruchomości niezamieszkałych

  W Gminie Grodzisko Dolne zdecydowano, że w system włączone zostaną nieruchomości niepełniące funkcji mieszkalnej, jak np.: sklepy, przedsiębiorstwa, instytucje, szkoły. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych także zobowiązani będą do złożenia deklaracji, w której określą niezbędną ilości pojemników o określonej pojemności. Przykładowo za pojemnik 120 l opłata wynosi 10 zł/miesiąc, gdy odpady oddawane są w sposób selektywny i drugie tyle gdy zadeklarowano oddawanie śmieci bez segregacji. Dopuszczone objętości pojemników i stawki opłaty za takie pojemniki przedstawione zostały w tabeli.

  Opłaty w pierwszym półroczu 2013

  W pierwszym półroczu 2013r. zachowane zostaną dotychczasowe zasady wnoszenia opłat za gospodarowania odpadami. Zmianie ulegnie jedynie stawka, która wyniesie 4 zł brutto od mieszkańca, maksymalnie od 6 osób z gospodarstwa domowego.

  Wysokość opłat jest efektem wdrożenia zasad wynikających z znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami gminy nie mają dowolności w kalkulacji stawki. Opłatę należy wyliczyć tak, by pokryła koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania i zagospodarowania odpadów, koszty funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, koszty administracyjne. System musi się bilansować – gminy nie mogą zarabiać na opłacie śmieciowej ani dokładać do kosztów odbierania odpadów. Jest to główny powód wzrostu cen odbioru i zagospodarowania odpadów w naszej Gminie. Z pewnością w kolejnych latach wysokość stawki będzie korygowana, gdyż zobowiązani będziemy do uwzględnienia czynników mających na nią wpływ, tj. ilości odpadów, liczby osób płacących oraz ceny uzyskanej w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

   

   

   

   

  Poprzedni artykułPodejrzany o usiłowanie zabójstwa tymczasowo aresztowany
  Następny artykułWspólne kolędowanie w Muzeum

  Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.