W niedzielę 1 lipca jed­nostka Ochotniczej Stra­ży Pożarnej z Wólki Gro­dziskiej wzbogaciła się o „nowy” samochód stra­żacki. Samochód pożarni­czy marki Steyr 690 trafił do jednostki bezpośred­nio z Austrii.

 

Niedzielną uroczystość po­święcenia wozu strażackie­go, poprzedziła msza świę­ta w kościele parafialnym w Wólce Grodziskiej, po czym zaproszeni goście udali się na plac przed remizę, gdzie proboszcz parafii, ks. Sta­nisław Kulikowski dokonał poświęcenia pojazdu. Na­stępnie Wójt Gminy – Jacek Chmura przekazał klucze do wozu miejscowym stra­żakom. Zadowolenia z sa­mochodu nie kryje prezes Płatek – dzięki zakupowi zwiększy się wachlarz na­szych możliwości, jeśli cho­dzi o udział w akcjach po­żarniczych. Ponadto mamy piękną, nową remizę, która wreszcie doczekała się od­powiedniego samochodu. I chodź jest on używany, to w porównaniu z naszym sta­rym żukiem, to jakby prze­siąść się z malucha do mer­cedesa – śmiejąc się dodaje prezes.

 

To już kolejny wóz strażacki, jaki Gmina Grodzisko Dolne zakupiła od zaprzyjaźnio­nej austriackiej jednostki z Krems. Po jego odbiór jesz­cze w marcu udał się m.in. prezes jednostki OSP w Wólce Grodziskiej – Janusz Płatek wraz z druhem Zdzi­sławem Matuszkiem.

 

Wóz znajduje się w bardzo dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów. Posiada autopompę, szybkie natarcie, wciągar­kę, napęd 4×4 koła, kabinę załogową na 7 osób. Auto jest oznakowane i wyposa­żony w lampy błyskowe i dźwiękowe zgodnie z obo­wiązującymi przepisami. Na liczniku ma niespełna 14 tys. km. Koszt zakupu wozu po­żarniczego wyniósł 10 500 EURO.

 

Dzięki dobrej współpracy jaką Gmina nawiązała z jednostką z Krems, w ciągu ostatnich lat udało się zaku­pić 4 wozy strażackie. A po­czątkowe obawy sceptyków, że te „sędziwe wiekiem” samochody będą tylko utra­pieniem okazały się bezpod­stawne. Wszystkie samochody spra­wują się doskonale.

Ź: M.H Grodzisko Dolne

W niedzielę 1 lipca jednostka
Ochotniczej Straży
Pożarnej z Wólki Grodziskiej
wzbogaciła się o
„nowy” samochód strażacki.
Samochód pożarniczy
marki Steyr 690 trafił
do jednostki bezpośrednio
z Austrii.
Niedzielną uroczystość poświęcenia
wozu strażackiego,
poprzedziła msza święta
w kościele parafialnym w
Wólce Grodziskiej, po czym
zaproszeni goście udali się
na plac przed remizę, gdzie
proboszcz parafii, ks. Stanisław
Kulikowski dokonał
poświęcenia pojazdu. Następnie
Wójt Gminy – Jacek