– Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni goście. Na wstępie niech mi będzie wolno wyrazić uznanie dla mieszkańców naszego miasta za to, że 16 listopada poszli do urn wyborczych – takimi słowami nowo wybrany burmistrz rozpoczął sesję Rady Miasta 19 grudnia 2014 r.

Ireneusz Stefański zaznaczył, że dla miasta może być to ostatni dzwonek na sięgnięcie po pieniądze z Unii Europejskiej. Podkreślił, że wcześniej należy określić główne obszary problemowe, które blokują lub spowalniają rozwój Leżajska. W Leżajsku dużym problemem jest opuszczanie miasta przez młodych ludzi z powodu braku pracy i perspektyw. Burmistrz przedstawił swój pomysł na rozwój gospodarczy miasta, w tym jak stworzyć przyjazne warunki dla małych i średnich przedsiębiorstw (m.in. poprzez zorganizowanie Inkubatora Przedsiębiorczości i obudowanie go wsparciem prawnym, finansowo-organizacyjnym oraz logistycznym, a także budowa systemu pomocy finansowej dla przedsiębiorców dających miejsca pracy).

Następny punkt przemówienia dotyczył kultury. Jak słusznie zauważono Dziedzictwo Leżajska wyrasta z kultury trzech, a nawet czterech narodów. Według nowego Burmistrza potencjał ten był do tej pory wykorzystywany bardzo skromnie. Rozwinięcie tego obszaru poprzez zbudowanie leżajskiego produktu turystycznego, wspomaganego przez stałe ekspozycje muzealne, czy trasy turystyczne z przystankami charakterystycznymi dla danej kultury, pozwoli zatrzymać potencjalnego turystę na dłużej niż 1 dzień w naszym mieście tak, by mogły zarobić na tym restauracje, sklepy czy hotele.

Bardzo obiecującym sposobem a jednocześnie szansą dla mieszkańców na czynny udział w życiu miasta jest inicjatywa uruchomienia budżetu obywatelskiego. W jego ramach mieszkańcy będą mieli możliwość decydowania na co wydać określoną wcześniej pulę środków finansowych.

„Procedura przyjęcia budżetu będzie dwuetapowa – wpierw mieszkańcy zgłoszą propozycje  i w oparciu o nie powstanie lista zadań. Ten etap planuję rozpocząć w połowie przyszłego roku. Drugi etap – wybór przez mieszkańców zadań, które będą realizowane, nastąpi końcem 2015 r.”- wyjaśnia Burmistrz.

Istotną kwestię dla mieszkańców stanowią koszty usług komunalnych, które są stosunkowo wysokie w porównaniu z innymi małymi miastami – zostaną one poddane dokładnej analizie. W obecnej postaci Miejski Zakład Komunalny przypomina bardziej spółkę komercyjną niż jednostkę strikte miejską, stąd potrzeba przywrócenia jej komunalnego charakteru, który służyć ma mieszkańcom.

„Problem kominów płacowych w instytucjach i jednostkach podległych miastu stoi  w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i w takim środowisku jak Leżajsk, zresztą w każdym środowisku, nie może być akceptowany. Te kwestie muszą zostać postawione z głowy na nogi”- zaznacza Stefański.

Na tę chwilę zostały wychwycone kluczowe problemy dotyczące miasta. Dzięki działaniu i szybkiej reakcji mają one szanse pozytywnego rozwiązania w przyszłości. Minęło zaledwie parę tygodni, aby magistrat zlokalizował część z nich. Przy kolejnych etapach praca burmistrza i rady nie wystarczy, gdyż będzie potrzebne mocne zaangażowanie mieszańców Leżajska. Niech przypominane kilkakrotnie podczas sesji słowa „Leżajsk ma potencjał, trzeba go tylko lub aż wybudzić ze snu” będą motywacją i zobowiązaniem każdego z nas.

Andrzej Budzyński