Podkarpackie zyskuje dzięki Grupie Żywiec!

  207
  0

  Podkarpackie zyskuje dzięki Grupie Żywiec 250 mln zł i prawie 2 tys. miejsc pracy
  Grupa Żywiec generuje 0,35% polskiego Produktu Krajowego Brutto, z czego 250 mln zł przypada na w woj. podkarpackie

  Warszawa, 7 listopada 2012 r. – Grupa Żywiec po raz pierwszy w historii opublikowała raport oceniający wpływ firmy na otoczenie społeczno-gospodarcze w Polsce. Wynika z niego, że całkowita wartość dodana generowana przez Grupę w 2011 r. przekroczyła 4,6 mld zł, a Grupa Żywiec i przedsiębiorstwa z powiązanych z nią branż wpłaciły do budżetu państwa 2,6 mld zł podatków. Wartość dodana wytworzona dzięki działalności Grupy Żywiec w woj. podkarpackim wynosi ok. 250 mln zł i jest generowana w większości przez efekt bezpośredni – produkcję piwa w Browarze w Leżajsku. Grupa Żywiec zasiliła różne jednostki samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego kwotą prawie 9 mln zł. Raport na zlecenie potentata polskiego rynku piwa w Polsce przygotowała renomowana firma doradcza Ernst & Young.

  Część dochodów podatkowych wygenerowanych przez Grupę Żywiec przekłada się bezpośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego w woj. podkarpackim.
  W efekcie działalności Grupy Żywiec w 2010 r. samorządy województwa podkarpackiego otrzymały następujące kwoty: budżet województwa – 1,2 mln zł, budżety powiatów – 1 mln zł, budżety gmin – 6,7 mln zł (w tym gmina Leżajsk co najmniej 2,2 mln zł).

  Przy założeniu, że struktura rozdysponowania dochodów podatkowych jest taka sama, jak struktura łącznych wydatków z budżetu, oszacowano, że w 2010 r. dzięki działalności Grupy Żywiec gminy w woj. podkarpackim wydały ok. 2,5 mln zł na oświatę i wychowanie, ponad 1 mln na pomoc społeczną i 0,5 mln zł na drogi.

  Za sprawą Grupy Żywiec (w samej Grupie oraz w firmach z branż z nią powiązanych) pracę w 2011 r. miało w Polsce 41,3 tys. osób, w tym w woj. podkarpackim 1,9 tys. osób, wynika z Raportu.

  „Grupa Żywiec chce być najlepszą firmą piwowarską w Polsce i dlatego wyznacza najwyższe standardy w kwestii raportowania. Raport przygotowany przez Ernst & Young dostarcza wiarygodnej odpowiedzi na pytanie o całościowy wpływ Grupy na otoczenie społeczno-gospodarcze i stanowi ważną informację dla wszystkich partnerów społecznych Grupy Żywiec, w tym władz centralnych i samorządowych, inwestorów oraz społeczności lokalnych” – mówi Jarosław Herrmann, nadzorujący w Grupie Żywiec sprawy odpowiedzialności społecznej.

  Jest to pierwszy tego typu raport w historii producenta tak znanych marek piw, jak Heineken, Żywiec, Warka, Tatra, Specjal, Leżajsk, Królewskie czy Desperados.

  „To jedna z nielicznych, tak szczegółowych analiz w całym polskim przemyśle” – uważa Marek Rozkrut, dyrektor Zespołu Strategii Ekonomicznej Ernst & Young odpowiedzialnego za opracowanie raportu przy użyciu tzw. modelu Leontiefa, zwanego także modelem przepływów międzygałęziowych. Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym.*/

  Wpływ działalności Grupy Żywiec na polską gospodarkę:
  Zgodnie z raportem całkowita wartość dodana w polskiej gospodarce wynikająca z działalności Grupy, m.in. w efekcie jej popytu na produkty dostawców z branż powiązanych oraz popytu konsumpcyjnego generowanego wśród ich pracowników została wyliczona na ponad 4,6 mld zł. Jak wskazuje Marek Rozkrut z Ernst & Young, w efekcie z Grupa Żywiec generuje ok. 0,35% polskiego PKB.

  Działalność Grupy Żywiec w największym stopniu stymuluje rozwój sektora handlu i usług hotelarskich oraz gastronomicznych, w którym Grupa odpowiada za ok. 1,1 mld zł wytworzonej wartości dodanej. W dalszej kolejności Grupa najsilniej wpływa na sytuację przedsiębiorstw z sektora usług wspierających działalność gospodarczą (m.in. promocja i marketing) – 400 mln złotych, transportowego – 364 mln złotych oraz chemicznego i metalowego – 223 mln zł. Jednocześnie, głównie za sprawą zakupów słodu i chmielu, Grupa Żywiec odpowiada za 142 mln złotych wartości dodanej w polskim rolnictwie.

  Grupa Żywiec generuje znaczące przychody zarówno do budżetu państwa, jak i do budżetów samorządów w rejonach, w których zlokalizowanych jest pięć browarów Grupy, tj. w Żywcu, Leżajsku, Warce, Elblągu oraz Cieszynie.

  W 2011 r. wartość dochodów sektora finansów publicznych będących efektem działalności Grupy Żywiec, w tym z branż powiązanych, sięgnęła ponad 2,6 mld zł, z czego 73% stanowiły podatki pośrednie, tj. VAT i akcyza a 16% składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Sama Grupa Żywiec wpłaciła prawie 1,8 mld zł, z czego akcyza wyniosła ponad 1 mld zł, a podatek VAT ponad 500 mln zł.

  Pozostała część, tj. 11% efektu całkowitego pod względem podatków to podatki dochodowe i majątkowe, które w znaczącej części zasilają budżety jednostek samorządu terytorialnego szczególnie w województwach, w których zlokalizowane są browary Grupy. Przykładowo, w 2010 r. jednostki samorządu terytorialnego z woj. podkarpackiego otrzymały w efekcie działalności Grupy Żywiec blisko 9 mln zł, z woj. mazowieckiego 37 mln zł, woj. śląskiego 28 mln zł, a z woj. warmińsko-mazurskiego 7,4 mln zł. Grupa wywiera również wpływ na rozwój innych województw, w tym poprzez tworzenie wielu miejsc pracy bezpośrednio (m.in. w ponad 50 centrach dystrybucji spółki w całej Polsce), czy też pośrednio, dzięki zgłaszanemu przez Grupę zapotrzebowaniu m.in. na surowce rolne czy produkty przemysłowe.

  Za sprawą Grupy Żywiec pracę w 2011 r. miało w Polsce 41,3 tys. osób (41 tys. w 2010 r.). W branżach powiązanych z potentatem polskiego rynku piwa 54 proc. miejsc pracy generowanych za jego sprawą przypadało na rolnictwo, handel, usługi gastronomiczne i hotelarstwo. Autorzy raportu tłumaczą, że tak duży udział tych sektorów wynika z ich silnych powiązań z Grupą Żywiec.

  Grupa Żywiec zatrudnia bezpośrednio ponad 5000 osób, tj. najwięcej wśród firm piwowarskich w Polsce. Tak wysokie zatrudnienie to efekt unikalnej w skali branży, własnej, silnie rozbudowanej sieci sprzedaży i dystrybucji, które zapewniają szybkie i bezpośrednie dostawy do partnerów handlowych i gastronomicznych. Ważne jest również to, że bardzo niewielki odsetek pracowników Grupy pracuje w oparciu o umowy zlecenia – w ostatnich latach ten odsetek nie przekraczał 1,5%. Także odsetek osób zatrudnionych na umowę na czas określony jest o wiele niższy niż średnio w kraju. W 2011 r. w Grupie Żywiec wyniósł on 13% przy średniej krajowej wynoszącej wg GUS 27%.

  Roczne wynagrodzenie netto (bez podatku dochodowego i składek), które otrzymywali mieszkańcy Polski w latach 2010-2011 w związku z działalnością Grupy Żywiec, osiągnęło wg raportu Ernst & Young prawie 1 mld zł. W 2011 r. pracownicy Grupy otrzymali z tytułu wynagrodzeń 261 mln zł, osoby zatrudnione u dostawców 373 mln zł, a w handlu i gastronomii 172 mln zł.

  */ Raport przygotowany przez Ernst & Young analizuje oddziaływanie Grupy Żywiec na otoczenie w trzech wymiarach: bezpośrednim (tradycyjnie mierzone skutki działalności przedsiębiorstwa), pośrednim (np. wpływ na dostawców i podwykonawców) oraz tzw. indukowanym (popyt na produkty i usługi generowany przez osoby zatrudnione przez Grupę Żywiec oraz przedsiębiorstwa z nią powiązane). Takie podejście umożliwia oszacowanie łącznego wpływu Grupy Żywiec m.in. na wartość dodaną, zatrudnienie, dochody ludności oraz płacone podatki i składki w wymiarze krajowym oraz lokalnym.

  Poprzedni artykułPodsumowanie Akcji Znicz w powiecie leżajskim
  Następny artykułPluton Wyrzutków