Przebudowa drogi Giedlarowa –Grodzisko Dolne zakończona

W dniu 5 grudnia br. dokonano uroczystego otwarcia inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. powiatu) Grodzisko- Giedlarowa w km 10+588,00 – 17+256,56 odcinek Grodzisko Górne- Giedlarowa”.

Okres realizacji robót:
09.04.2014r. – 14.11.2014r. – roboty podstawowe
28.11.2014r. – roboty uzupełniające

Podstawowy zakres:
– przebudowa drogi – ok. 6,67 km
– budowa chodników – ok. 2,10 km
– budowa elementów kanalizacji deszczowej ok. 0,6 km
– przebudowa zjazdów – przepustów – ok. 1,11 km
– przebudowa przepustów pod koroną drogi 3 szt. – ok. 33,0 m.

Koszt całkowity: 5 949 732,22 zł;

Zadanie zostało sfinansowane z dotacji budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn.: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie – 2 954 383,00 zł, pozostałe koszty zadania pokrył Powiat Leżajski wraz z Gminą Grodzisko Dolne (864 943,00 zł) i Gminą Leżajsk (750 548,00 zł).

ź: Starostwo Leżajskie