Główną uwagę skoncentrowano na sprawach związanych z zadłużeniem Leżajska w okresie 2010-2014 r. i wynikających z tego skutków w latach następnych. Z ustaleń pokontrolnych wynika, że poczynając od 2014 r. przez kolejne lata aż do 2019 r. dane w wieloletnich prognozach finansowych (2013-2019) były niezgodne z zawartymi umowami kredytowymi, zaś przesuwanie spłat kredytów odbywało się bez uchwał Rady Miejskiej. Odpowiedzialnością za nieprawidłowości RIO obciążyła byłego burmistrza Leżajska oraz skarbnika miasta.

Skontrolowano także działalność Miejskiego Zakładu Remontowo-Budżetowego w Leżajsku – MZRB jest zakładem budżetowym. Wśród nieprawidłowości kontrolerzy wytknęli m.in. wysoki poziom zobowiązań wymagalnych, które na przestrzeni lat 2010-2014 wynosiły odpowiednio 311 tys., 322 tys., 244 tys., 275 tys. i 147 tys. zł, co stanowi naruszenie ustawy o finansach publicznych. Zdaniem Izby odpowiedzialność za to ponoszą dyrektor MZRB i były burmistrz miasta. Wytknięto także  brak kontroli finansowych, których w ogóle nie przeprowadzano. Odpowiedzialnością obarczono byłego zastępcę burmistrza, koordynatora kontroli zarządczej. Wnioski i zalecenia pokontrolne RIO ma przedstawić na początku marca br.

Link do protokołu RIO

ź: Miasto Leżajsk