Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna realizuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn. “Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki w km 0 + 000 – 31 + 532”. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

W ramach programu przeprowadzane są konsultacje społeczne z Burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz społecznością lokalną w zakresie przebiegu ww. drogi wojewódzkiej. W związku z powyższym publikujemy materiały: formularz opiniowania, mapę orientacyjną oraz plan sytuacyjny.

ź: nowasarzyna.eudroga