RUSZYŁ PROGRAM PREWENCYJNY „OSTROŻNIE – PIES”

  191
  0

  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w Komendzie Policji w Leżajsku od listopada ruszył program prewencyjny pn „Ostrożnie – pies”. Wdrażając ten program policjanci z Leżajska planują inicjatywę edukacyjno – informacyjną skierowaną w szczególności do właścicieli psów, dzieci i młodzież, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa, oraz zmniejszenia liczby przestępstw i wykroczeń na terenie naszego powiatu. Działania profilaktyczne będą realizowane m.in. wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz rodziców i innych grup osób, poprzez spotkania, prelekcje, akcje propagandowe i inne podobne działania.

  Psy od dawna wiernie towarzyszą człowiekowi. Według danych Polskiego Związku Kynologicznego jest ich w Polsce około 7 milionów (w tym około 70 tysięcy rasowych). Warto pamiętać o kilku zasadach postępowania, aby wspaniałe doświadczenie obcowania z tymi zwierzętami nie przerodziło się w gorzką lekcję. Niestety, bowiem od czasu do czasu dowiadujemy się o faktach dotkliwych pogryzień ludzi przez psy pozostawione bez opieki lub psy nadmiernie agresywne, które stały się zagrożeniem nawet dla swoich właścicieli. Chcąc zapobiec podobnym tragicznym wydarzeniom należy pamiętać:

  Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za psa jest jego właściciel lub osoba, która w danym momencie opiekuje się nim. Wszyscy właściciele i opiekunowie psów, niezależnie od posiadanej czy powierzonej opiece rasy psa, obowiązani są do zachowania ostrożności. Na agresywne zachowanie psa może, bowiem wpłynąć wiele czynników takich jak np.: niewłaściwe wychowanie, przebywanie w nowym miejscu, poczucie strachu wywołane nagłym zdarzeniem itp. Czujność i rozwagę należy zachować niezależnie od wielkości czy rasy psa, pamiętając o tym, że nawet niewielki pies, niestanowiący większego zagrożenia dla dorosłego człowieka, może być przyczyną poważnego uszkodzenia ciała małego dziecka.

  Dla zwiększenia bezpieczeństwa pies powinien być wyprowadzany na smyczy a jeżeli przejawia agresję wobec ludzi czy innych zwierząt lub wynika to z przepisu prawa lokalnego, powinien mieć założony kaganiec. Spacerując z psem nie można pozostawiać go bez kontroli.
  Właściciel psa zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zobowiązany jest do obowiązkowego ochronnego szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

  Wobec niektórych ras psów obowiązują zaostrzone przepisy prawa, i tak:
  • właściciel psa rasy uznanej za agresywną, w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt musi posiadać stosowne zezwolenie właściwego organu gminy,
  • hodowca lub właściciel chartów rasowych lub ich mieszańców w myśl art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066) musi posiadać stosowne zezwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia hodowli lub posiadania.
  W polskim prawodawstwie, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, zabronione jest organizowanie walk psów.

  Poniżej przypominamy przepisy prawne dotyczące opieki nad psami:

  Kodeks wykroczeń
  Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

  Art. 78. Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się ono niebezpieczne, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

  Art. 108. Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany.

  Wartym podkreślenia jest fakt, że nasz pies nie może zakłócać ciszy nocnej np. szczekając i hałasując. Niedopilnowanie psa w tym względzie wyczerpuje znamiona art. 51 Kodeksu wykroczeń. Stanowi on, że „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.
  Oczywistą sprawą jest, że w wielu przypadkach psy wykorzystywane są jako stróże nocni. Powodując hałas psy działają zapobiegawczo i skutecznie odstraszają potencjalnych złodziei. Jednak właściciel czworonogów powinien mieć na uwadze przestrzeganie ciszy nocnej (22-6) przez jego zwierzęta.

  Kodeks Cywilny

  Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez psy reguluje kodeks cywilny.

  Art. 431. § 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
  § 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

  Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ubezpieczenia od odpowiedzialności w życiu prywatnym z opcją odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez nasze psy. Czy warto takie ubezpieczenie wykupić? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy roztropności każdego kto jest posiadaczem własnego psa.

  źródło: Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

  Poprzedni artykułZajęcia rękodzielnicze i plastyczne w Dębnie
  Następny artykułIX Puchar Polski Juniorów i Młodzików – Gubin 2012 dla LKKK.