Przewodniczący Rady Gminy Grodzisko Dolne  informuje mieszkańców Gminy, że w dniu 29 maja 2014r.  tj. w czwartek o godz. 9.00  w sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym.
  3. Ocena porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
  4. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku Dolnym. Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym oraz Zespołu ds. Oświaty w Grodzisku Dolnym – za rok ubiegły.
  5. Analiza budżetu gminy za I kwartał br.
  6. Podjęcie uchwał: 1) w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok bieżący, 2) w sprawie zmiany wieloletniego planu finansowego gminy.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.