21 grudnia w sali konferencyjnej Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyła się LII sesja Rady Powiatu Leżajskiego. Sesję zainaugurowało przekazanie Radzie Powiatu Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 1 Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego Szlaku”, działającej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. JP II w Leżajsku.

Kluczowym punktem w programie obrad było podjęcie uchwały budżetowej na rok 2018. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, zaś 3 wstrzymało się od głosu.

Głosowanie poprzedzone zostało odczytaniem projektu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz odczytaniem opinii: Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz Zarządu w sprawie opinii RIO i wniosków komisji. W dalszej kolejności miała miejsce dyskusja nad wniesionymi wnioskami komisji i radnych oraz ich przegłosowanie.

Radni podejmowali także następujące uchwały:

  • uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XLIII/200/2017 Rady Powiatu Leżajskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Leżajsku.
  • uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Miastu i Gminie Nowa Sarzyna.
  • uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2017 r.
  • uchwała zmieniająca uchwałę Nr LI/241/2017 Rady Powiatu Leżajskiego
  • z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu, które nie wygasają
  • z upływem roku budżetowego 2017.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
  • 2018 rok.
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Leżajskiego na 2018 rok.
  • uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Leżajskiego.

Podczas posiedzenia kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przedstawił również informację o realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii, gospodarowania gruntami Skarbu Państwa o stanie mienia komunalnego, natomiast dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku – informację o systemie pomocy rodzinie oraz organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu leżajskiego. Ponadto przedstawiono także informację z realizacji programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2017 na terenie powiatu leżajskiego.

Radni przyjęli również sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

—————————

W okresie międzyświątecznym radni Rady Powiatu Leżajskiego spotkali się 28 grudnia podczas LIII nadzwyczajnej sesji Rady. W trakcie obrad zajęto się kwestią podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Leżajskiego na 2017 rok. Sesja ta miała szczególny charakter, ponieważ po zakończeniu posiedzenia radni spotkali się z zaproszonymi gośćmi: samorządowcami, wójtami, burmistrzami, przewodniczącymi rad, duchownymi, dyrektorami oraz kierownikami jednostek powiatowych, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami różnych instytucji, aby przełamać się opłatkiem i wziąć udział we wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie Zdzisława Zawilskiego. Spotkanie umilił również występ młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku.