Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci 380 ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu leżajskiego zadania programu realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku.

Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

SOSW w Leżajsku jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co czyni pracę atrakcyjną dla dziecka.  Kadra pedagogiczna to pedagodzy posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka: neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog, dogoterapeuta, psycholog, oligofrenopedagog, specjalista integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, terapeuta gimnastyki korekcyjnej  i  rehabilitant. Zajęcia specjalistyczne dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ośrodek będzie organizował  w wymiarze do 5 godzin tygodniowo.

ź: Starostwo Leżajsk