Szanowni Mieszkańcy Gminy Leżajsk!

  210
  0

  Z dniem 1 lipca 2013 roku zmienią się zasady postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych. Od tego czasu Gmina będzie organizować odbiór tych odpadów a właściciele (współwłaściciele, użytkownicy lub inne osoby władające nieruchomością) będą zobowiązani do ponoszenia opłat za ich odbiór i zagospodarowanie.

  Konieczność wprowadzenia nowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi wynika z nakazu, który został nałożony na gminę przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Gmina nie może dowolnie określić sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, lecz musi stosować narzucone odgórnie przepisy. Przykładem tego jest brak możliwości uzależnienia wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych przez każde gospodarstwo domowe od ich faktycznej ilości. Jako kryterium można było wybrać tylko takie, które zostało wymienione w ustawie uchwalonej przez Sejm. Także wiele innych czynników, które mają wpływ na wysokość opłaty zostało odgórnie narzuconych.

  W gminie Leżajsk, podobnie jak w większości gmin w Polsce przyjęto, że opłata za odpady będzie zależeć od ilości osób zamieszkałych w danej nieruchomości. W czasie kalkulowania wysokości tej opłaty przeanalizowano dokładnie wszystkie dostępne informacje dotyczące przewidywanej ilości odpadów, kosztów ich zbiórki oraz innych czynników, które mają wpływ na koszt funkcjonowania nowego systemu zagospodarowania odpadów. Podkreślam, że dołożono wszelkich starań, aby wysokość opłaty wnoszonej przez mieszkańców była ustalona na możliwie najniższym poziomie i wynosi ona 4,95 zł od osoby na miesiąc w przypadku, gdy odpady będą segregowane. W ramach tej kwoty będą z nieruchomości odbierane raz w miesiącu w dostarczonych przez gminę workach podstawowe rodzaje odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne, puszki, opakowania wielomateriałowe, odpadki organiczne), raz w roku będzie organizowana zbiórka z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, opon, sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp., a ponadto będzie można oddać odpady w specjalnie w tym celu zorganizowanym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który będzie czynny w każdym tygodniu od wtorku do soboty z wyjątkiem świąt. Nadmieniam, że – w przeciwieństwie do niektórych gmin – nie wprowadzono limitu ilości odbieranych odpadów. Oznacza to, że każda ilość „wyprodukowanych przez gospodarstwo” odpadów będzie w ramach tej opłaty odebrana i zagospodarowana. Jeżeli natomiast ktoś uzna, że nie chce segregować odpadów, to opłata wyniesie 10 zł od osoby na miesiąc.

  Szczegółowe informacje o nowym systemie postępowania z odpadami komunalnymi będą Państwu przekazane w późniejszym terminie. Do każdego gospodarstwa domowego dostarczony zostanie poradnik, który zawierał będzie szczegółowe informacje jak należy segregować, w jakim worku należy gromadzić szkło a w jakim tworzywa sztuczne itp. Apeluję do Państwa o segregowanie odpadów. Im więcej osób będzie tak czynić tym większa jest szansa na obniżenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

  W celu wprowadzenia nowego systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Gminy podjęła stosowne uchwały. Uchwalony został nowy regulamin utrzymania czystości i porządku, przyjęto metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawkę tej opłaty, ustalono zakres usług jakie gmina powinna realizować w zamian za wnoszoną przez mieszkańców opłatę a także częstotliwość i tryb wnoszenia tej opłaty.

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w Urzędzie Gminy w Leżajsku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, 37-300 Leżajsk, w terminie do 15 marca 2013 roku. Wkrótce możliwe będzie także złożenie deklaracji w formie elektronicznej. Ponadto informuję, że deklarację będzie można złożyć osobiście w godz. 8.30 – 13.00:
  w budynku OSP w Rzuchowie w dniu 27 lutego 2013 r.
  w budynku GOK w Piskorowicach w dniu 28 lutego 2013 r.
  w budynku GOK w Wierzawicach w dniu 01 marca 2013 r.
  w budynku GOK w Dębnie w dniu 04 marca 2013 r.
  w budynku GOK w Chałupkach Dębniańskich w 05 marca 2013 r.
  w budynku GOK w Giedlarowej w dniu 06 marca 2013 r.
  w budynku GOK w Biedaczowie w dniu 07 marca 2013 r.
  w budynku GOK w Brzózie Królewskiej w dniu 08 marca 2013 r.
  w Szkole Podstawowej w Hucisku w dniu 11 marca 2013 r.
  w Szkole Podstawowej w Maleniskach w dniu 12 marca 2013 r.
  w Szkole Podstawowej w Przychojcu w dniu 13 marca 2013 r.
  w budynku Biblioteki w Starym Mieście w dniu 14 marca 2013 r.

  Zakres informacji, jakie należy podać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów. Druk zawiera informacje o sposobie wypełniania poszczególnych danych. Proszę jednak o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:
  1) w pierwszej składanej deklaracji w polu nr 5 proszę wpisać datę: 01.07.2013,
  2) w polu nr 30 należy wybrać deklarowany (planowany) sposób zbiórki odpadów komunalnych. Wybór selektywnego sposobu zbiórki odpadów oznacza, że chcą Państwo gromadzić je, w zależności od ich rodzaju, w osobnych workach lub pojemnikach.
  3) w polu nr 31 należy wpisać faktyczną liczbę osób zamieszkałych na terenie nieruchomości. Jeżeli liczba osób faktycznie zamieszkałych na terenie nieruchomości jest inna niż liczba osób tam zameldowanych należy do deklaracji dołączyć stosowny dokument zgodnie z informacją zawartą w formularzu.
  4) w polu nr 32 należy wpisać odpowiednią stawkę w zależności od tego, jaki sposób zbiórki odpadów został zadeklarowany w polu nr 30. Jeżeli w polu nr 30 zaznaczono selektywny to w polu nr 32 należy wpisać 4,95 zł. Jeżeli w polu nr 30 wybrano nieselektywny to w polu nr 32 należy wpisać 10,00 zł.
  5) pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z ich opisami.
  Ze względu na duże znaczenie dla prawidłowego wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami proszę o rzetelne wypełnienie deklaracji i złożenie w wymaganym terminie.
  W przypadku zagubienia, druk deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Leżajsk, ponadto można go pobrać ze strony internetowej Gminy Leżajsk.

  Wójt Gminy
  Krzysztof Sobejko

  ź: UG Leżajsk

  Poprzedni artykułImplanty zębowe
  Następny artykułMistrzostwa Polski Kadetek