Wybory ławników na lata 2012-2015

  171
  0

  Rada Gminy Grodzisko Dolne jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2012-2015. Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 30 czerwca 2011r.

  Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 29 kwietnia 2011r. zgłosił liczbę 2 ławników do wyboru przez Radę Gminy Grodzisko Dolne, celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Leżajsku i Sądu Okręgowego w Rzeszowie, w tym:

  do Sądu Okręgowego w Rzeszowie – 1 ławnika do orzekania w sprawach cywilnych lub karnych,
  do Sądu Rejonowego w Leżajsku – 1 ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.

  Zgodnie z art. 160 §§ 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – /Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm./ wyboru ławników dokonuje Rada Gminy w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów, pozytywnie wcześniej zaopiniowanych przez zespół opiniujący powołany uchwałą Rady Gminy.

  Ławnikiem może zostać ten, kto:

  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  jest nieskazitelnego charakteru,
  ukończył 30 lat,
  jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  nie przekroczył 70 lat,
  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Ławnikami nie mogą być:

  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  duchowni,
  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  funkcjonariusze Służby Więziennej,
  radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  Według art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników mogą zgłaszać prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 25 obywateli posiadających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkałych na terenie gminy

  Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru kart zgłoszenia (Dz. U. nr 50 poz. 370).

  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (Pobierz – plik DOC), którą można pobrać w biurze Rady Gminy. Ponadto karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

  Do karty zgłoszenia dołącza się listę osób (Pobierz załącznik – plik DOC), zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

  Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:

  3 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Koszt opłaty za wydanie informacji z krajowego rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  Zgłoszenie kandydata na ławnika wraz z kompletem załączników składa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2011r.

  Informacje dot. zgłaszania kandydatów można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr tel. (172436003 wew. 241.

  Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez biegu.

  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  Wójt Gminy
  Jacek Chmura

  Ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułLaureatka z Huciska
  Następny artykułŚwięto Rodziny w Ośrodku Kultury