Wycinka drzew na nieruchomości i w lesie

  272
  0

  Sezon jesienno zimowy to okres, w którym do urzędu wpływa najwięcej wniosków dotyczących wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W związku z tym przypominamy ogólne zasady, mówiące jak zgodnie z prawem wyciąć drzewo.

  Teren nieruchomości

  Na podstawie ustawy o ochronie przyrody, właściciel nieruchomości, który zamierza wyciąć drzewa, składa wniosek do wójta. Taki wniosek musi zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości; tytuł prawny władania nieruchomością; nazwę gatunku drzewa; obwód pnia na wysokości 130 cm; przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo; przyczyny i termin zamierzonego usunięcia drzewa. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej w poradniku interesanta.Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie przez pracowników urzędu. Z oględzin w terenie sporządzany jest odpowiedni protokół, który stanowi podstawę zezwolenia na usunięcie drzew. Drzewa przeznaczone do wycinki powinny być oznakowane i wskazane w terenie. W przypadku braku możliwości zidentyfikowania wnioskowanych drzew do usunięcia, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew  pozostaje bez rozpatrzenia.

  Termin uzyskania decyzji to 30 dni od dnia złożenia  kompletnego wniosku. Decyzja nie podlega opłacie skarbowej. Jeżeli posiadacz (dzierżawca lub użytkownik)  nieruchomości nie jest właścicielem do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Przy zgłaszaniu wniosku o usunięcie drzew rosnących na granicy 2 posesji wymagana jest zgoda właścicieli obydwu posesji. W przypadku drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych wniosek należy kierować do zarządców dróg.

  Nie wszystkie drzewa wymagają zezwolenia. Zezwolenia na wycinkę drzew nie wymagają drzewa , np.:

  których wiek nie przekracza 10 lat; owocowe (niektóre gatunki drzew potocznie uznawanych za owocowe są jednak gatunkami ozdobnymi i trzeba je zgłaszać – np. rajska jabłoń), są też wyjątki- trzeba zgłaszać drzewa owocowe rosnące na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w obrębie parku narodowego lub rezerwatu przyrody; rosnące na plantacjach drzew i krzewów; w lasach ( nadzór nad wycinką drzew na terenach leśnych  sprawuje odpowiednie dla danego terenu Nadleśnictwo wówczas trzeba uzyskać świadectwo legalności pozyskania drewna)

  Właściciel nieruchomości uzyskując zezwolenie na usunięcie  drzew, nie poniesie opłat wtedy, gdy np.: na usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej drzewa zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach; drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego albo żeglugi; drzewa są usuwane w związku z odnową i pielęgnacją drzewostanu na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; drzewa przeszkadzają przebudowie dróg publicznych i linii kolejowych; drzewa wyrosły(zostały przesadzone) na nieruchomości już po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane; chodzi o zabiegi pielęgnacyjne na terenach zieleni komunalnej, parków gminnych, ogrodów działkowych i zadrzewień; drzewa obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie( z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości); chodzi o topole o obwodzie pnia powyżej 100 cm nie należące do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym innymi gatunkami; usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych; drzewa maja być wycięte z grobli stawów rybnych; usunięcie było niezbędne i związane z regulacją oraz utrzymaniem koryt rzek, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej.

  Teren leśny

  Wycinka drzew w lesie prowadzona jest na podstawie  ustawy o lasach. Nadleśnictwo Leżajsk na zlecenie starosty, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną polegająca na  kontroli, opiniowaniu i doradztwie w kwestii pielęgnacji i zalesień w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. tj. nad lasami stanowiącymi własność komunalną, osób fizycznych, osób prawnych, itp.

  Wycinka drzew w lasach dotyczy tylko drzew rosnących na obszarach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako Ls (las). Dla lasów niepaństwowych została sporządzona inwentaryzacja stanu lasów, która określa zabiegi niezbędne do wykonania w najbliższych 10 latach.

  Właściciel lasu chcący dokonać wycinki drzew składa pisemny wniosek w wskazując w nim:  imię, nazwisko i adres;  numer działki,  miejscowość i tytuł prawny władania nieruchomością na której mają być wycięte drzewa,  ilość drzew i gatunek. Tak wypełniony wniosek musi być potwierdzony przez Starostwo Powiatowe. Formularz wniosku jest dostępny w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, w Nadleśnictwie Leżajsk  lub w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. W każdy czwartek tygodnia pracownik Nadleśnictwa Leżajsk przyjmuje w  budynku Urzędu Gminy Grodzisko Dolne w godzinach od 10 do 13.

  Po wycięciu drzew właściciel lasu zgłasza fakt zakończenia wycinki, po czym pracownik nadleśnictwa w miejscu wycinki legalizuje pozyskane drewno i wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna. Za wyznaczenie drzew do wyrębu i legalizację pozyskanego drewna właściciel lasu nie ponosi żadnych opłat.

  Należy pamiętać, że wnioskodawca składający wniosek o wycięcie drzewa musi być świadomy o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie określone w art. 233 Kodeksu Karnego odnośnie tytułu własności lasu określonego we wniosku oraz rozmiaru wyciętego drzewa. Każdy właściciel odpowiada za przebieg granic wskazanej nieruchomości na której mają być wycięte drzewa.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułPodpisano umowę na przebudowę warsztatów szkolnych w ZST.
  Następny artykułIV Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych