Wyprawka szkolna 2012

  187
  0
  Burmistrz Leżajska informuje, że w dniu 6 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r.

  Burmistrz Leżajska informuje, że w dniu 6 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 117, poz. 706). Pomoc finansowa w ramach ww. programu jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

  · w klasach I-IV szkoły podstawowej,
  · w klasach I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum
  ogólnokształcącego i technikum.
  · oraz uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w
  stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (pomoc będzie udzielona bez względu na wysokość dochodu w rodzinie).

  Pomocy udziela się uczniom:
  · klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) – tj. 504 złote netto na osobę w rodzinie.
  · klas II-IV szkoły podstawowej oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) – tj. 351 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
  · oraz w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadkach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. m.in. bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, zdarzenia losowego), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać również uczniom – z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej – pochodzącym z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego – na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

  Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2012 r. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełno-sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Rodzinom kwalifikującym się do otrzymania pomocy dyrektor szkoły zwróci koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu (imienny rachunek, faktura VAT, paragon, oświadczenie).
  Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
  · 180 zł – dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, oraz niepełnosprawnych
  uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
  · 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów
  klas IV-VI szkoły podstawowej,
  · 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
  · 352 zł dla uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych
  uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

  WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW W ROKU 2012

  ź: miastolezajsk.pl

  Poprzedni artykułPodnieś swoje kwalifikacje
  Następny artykułCZARNE PASY W CENTRUM SZTUK WALKI I SPORTU