W obecności władz samorządowych, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, nauczycieli przedmiotów zawodowych, wychowawców oraz uczniów, 20 lutego br. w auli ZST podpisano umowę o współpracy pomiędzy firmą RSTECHNOLOGY Adam Rachwał z Gniewczyny Trynieckiej i Zespołem Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku.

Zwracając się do zaproszonych gości i uczniów, obecnych podczas uroczystego sformalizowania umowy, dyrektor ZST Halina Samko podkreśliła, że leżajskie technikum stara się jak najlepiej przygotować młodzież do wejścia na rynek pracy. Dzięki realizowanym od wielu lat projektom unijnym, szkoła posiada wiedzę o oczekiwaniach pracodawców względem jej absolwentów. Wyraziła też swoje przekonanie o wymiernych korzyściach dla obydwu stron, płynących z podpisania umowy o współpracy. Firma pozyska dobrze przygotowanych pracowników, a szkoła jeszcze lepiej wykształci uczniów do wejścia na rynek pracy. W dalszej części głos zabrali: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wójt Gminy Tryńcza oraz wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Dorota Kaleta, która nadmieniała, iż włączenie w proces kształcenia pracodawców, wpisuje się w realizację założeń polityki oświatowej państwa.

Następnie prezes RSTECHNOLOGY Adam Rachwał i dyrektor ds. realizacji projektów Tomasz Powroźnik zaprezentowali zakres działalności swojej firmy, a wicedyrektor ZST Piotr Foryt w krótkiej prezentacji przedstawił kierunki kształcenia w zawodach: technik mechanik specjalność: spawalnictwo, ślusarz, podkreślając jednocześnie, że szkoła dba o systematyczny rozwój bazy dydaktycznej.

Po krótkim omówieniu założeń porozumienia o współpracy, nastąpiło jego podpisanie – w imieniu RSTECHOLOGY podpis złożył właściciel Adam Rachwał, zaś w imieniu szkoły porozumienie podpisała dyrektor Halina Samko.

Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Lucjan Czenczek oraz Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku Alina Cebula

ź: Starostwo Leżajsk