Zmiana studium Gminy Grodzisko Dolne

  274
  0

  W dniu 30 czerwca 2010 roku Gmina Grodzisko Dolne podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisko Dolne oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wólka Grodziska , Grodzisko Górne, Grodzisko Dolne.

  Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar, obejmujący północno-wschodnią część gminy Grodzisko Dolne, w tym części miejscowości: Grodzisko Dolne o pow. ok. 600 ha, Grodzisko Górne o pow. ok. 1370 ha i Wólka Grodziska o pow. ok. 230 ha.

  Głównym powodem dla którego Gmina przystąpiła do w/w prac było uporządkowanie ładu przestrzennego na terenach objętych planem oraz uproszczenie i skrócenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. W granicach obszaru objętego planem, planowane jest przeznaczenie terenów, w tym m.in. pod: budowę turbin farmy wiatrowej, tereny inwestycyjne planowane do włączenia do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, usługi, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, komunikację (głównie lokalną i wewnętrzną), urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz nowe tereny przeznaczone do zalesienia.

  Prace związane z opracowaniem planu wydłużyły się ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań i ekspertyz, które wykluczają ewentualny wpływ farmy wiatrowej na tereny podlegające ochronie, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu, gdzie jednym z celów ochrony są nietoperze. Wynikiem tych prac jest „Raport z rocznego monitoringu chiropterologicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w gminie Grodzisko Dolne”.

  Planowany termin zakończenia prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i planu miejscowego dla w/w terenów, to 31.12.2013r.

  ź: Grodzisko Dolne

  Poprzedni artykułZ mieszkańcami o rozwoju gminy
  Następny artykułCzysta woda w naszych kranach