Są w światowej czołówce placówek zajmujących się robotyką szkolną. Teraz będą mieć własne miejsce, w którym będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i przygotowywać się do konkursów robotyki różnego szczebla. W ramach planowanej rozbudowy Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym powstanie m.in. Centrum Robotyki Szkolnej.

W dniu 27 września br. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej”. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą ponad 996 tys. zł. Wartość kosztorysowa opiewa na ponad 1 mln 561 tys. zł.

W ramach realizacji zadania planowana jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym o 697m2 nowej powierzchni edukacyjne i połączenie jej z dotychczasowym budynkiem przy pomocy łącznika. W ramach zadania przebudowana zostanie także istniejąca sala gimnastyczna.

Dodatkowo planuje się wyposażenie nowej części budynku w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne takie jak tablica interaktywna, projektor, ekran elektryczny, oprogramowanie dodatkowe, laptopy, itp.

Nowy segment zespołu szkół będzie budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, w którym mieścić się będą dodatkowe sale dydaktyczne, tj.: sala wykładowa audiowizualna matematyczno-fizyczna, klasopracownia językowa, informatyczna, fizyczna, chemiczna, szatnie i pomieszczenia pomocnicze. W klasopracowniach odbywać się będą m.in. zajęcia w ramach kół zainteresowań, w tym z robotyki.

Na dachu nowego obiektu planowany jest montaż kapsuły astronomicznej o średnicy 2,20 m. Dodatkowo zamontowany zostanie system fotowoltaiczny dla zasilania o mocy wyjściowej 15,34 kWp.

W rezultacie realizacji projektu Zespół Szkół im. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym ma się stać miejscem upowszechniania wysokiej jakości wiedzy zarówno ogólnej, jak i z zakresu kompetencji kluczowych (informatyka, przyroda, język obcy, matematyka) oraz źródłem informacji o innowacyjnych projektach powstających w środowisku edukacyjnym. Mają zostać wsparte kluczowe kompetencje uczniów Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym, z zakresu matematyki, fizyczno-przyrodnicze, informatyczne, językowe.

Termin realizacji zadania przewidziano na koniec marca 2018 roku.

Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie: 6.4.3. Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

ź: Grodzisko Dolne