Informujemy, iż 7 września br. Rada Miejska w Leżajsku podjęła uchwałę o wprowadzeniu Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Miasta Leżajsk na rok 2016.

Do rozdysponowania na ciekawe pomysły mieszkańców zarezerwowano kwotę 300 000 zł.

Co to jest budżet obywatelski?
Budżet obywatelski (BO) to część wydatków budżetu miasta, o których decydują sami mieszkańcy. W ramach określonej procedury mogą zgłaszać projekty zadań, które powinny zostać zrealizowane w najbliższym roku budżetowym. Wygrywa projekt lub projekty uzyskujące największą liczbę głosów w wyborach z udziałem mieszkańców.

Kto może wziąć udział w procedurze zgłaszania i wyboru zadań?
Każdy mieszkaniec Leżajska, który ukończył 16 rok życia ma możliwość:
•    zgłaszania zadań (projektów),
•    popierania wniosków innych mieszkańców,
•    udziału w głosowaniu podczas wyboru zadań do realizacji.

Jaka kwota zostanie przeznaczona na Leżajski Budżet Obywatelski w 2016 roku?
W przyszłym roku na LBO przeznaczona zostanie kwota 300 000,00 zł i  rozdysponowana pomiędzy zgłoszone oraz zatwierdzone projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkańców w powszechnym głosowaniu. Wybrane projekty będą następnie ujęte w budżecie miasta na 2016 rok.

Na co mogą być przeznaczone te pieniądze?
Środki z budżetu obywatelskiego można przeznaczyć zarówno na inwestycje tj. budowę, modernizację lub remont infrastruktury miejskiej, jak również na finansowanie działań mających na celu poprawę życia i funkcjonowania mieszkańców lub wydarzeń o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym. Ważne, aby pomysł na projekt zadania mieścił się w granicach kompetencji miasta.

Co zrobić żeby zgłosić własny pomysł do realizacji?
1. Projekt zadania do Budżetu Obywatelskiego należy zgłaszać na specjalnym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu LBO – można go otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku. Formularz dostępny jest także na stronie internetowej urzędu: www.miastolezajsk.pl/bo.
2.  W formularzu projektu zadania należy przedstawić:
a/  informacje o projekcie, w tym jego lokalizację,
b/ rodzaj i opis projektu wskazując potrzebę zrealizowania zamierzenia oraz jego wpływ na społeczność miasta Leżajsk,
c/ szacunkowy koszt, pamiętając, by szacunkowa wartość nie przekroczyła  kwoty ustalonej w LBO.
3.  Do formularza należy dołączyć listę poparcia dla projektu (załącznik nr 2 do regulaminu), podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców. Wzór listy poparcia można otrzymać w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku oraz na stronie internetowej urzędu.

4.    Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do 30 października 2015 roku:
a.    osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku.
b.    listownie na adres: Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1, z dopiskiem „Budżet Obywatelski – Projekt”. Za datę złożenia projektu uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Złożone projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną sprawdzone przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego pod kątem poprawności formalnej oraz zasadami legalności, celowości i gospodarności. Analiza projektów uwzględniać będzie:
a)    możliwości realizacji zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego,
b)    rzeczywisty koszt,
c)    możliwości zabezpieczenia w kolejnych budżetach Miasta ewentualnych kosztów powstałych w wyniku realizacji projektu,
d)    znaczenia dla lokalnej i ponadlokalnej społeczności,
e)    braku sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego,
f)    możliwych korzyści wynikających dla Miasta,
g)    możliwości dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Gdzie i jak głosować?
Wszystkie projekty, które przeszły pozytywnie weryfikację będą wybierane w drodze bezpośredniego i powszechnego głosowania mieszkańców. Głosować można TYLKO JEDEN RAZ, na 1 projekt zadania. Głosowanie odbędzie się w terminie od 10 do 30 listopada 2015 r.:
a)    poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pok. 23 (II piętro), lub
b)    poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Leżajsku (ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski – Głosowanie”; za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Leżajsku, lub
c)    poprzez przesłanie karty do głosowania drogą elektroniczną na adres e-mail: uml@miastolezajsk.pl, wyłącznie z podpisem kwalifikowanym osoby głosującej.
Karta do głosowania (załącznik nr 3 do regulaminu) jest dostępna na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl oraz w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, pok. 23 (II piętro).

Załączniki:
1.    Uchwała nr X/52/15 Rady Miejskiej w Leżajsku,
2.    Regulamin Budżetu Obywatelskiego,
3.    Załącznik nr 1 do regulaminu – Formularz zgłaszania projektów,
a.    Wersja do druku (PDF)
b.    Wersja do edycji (WORD)
4.    Załącznik nr 2 do regulaminu – Lista poparcia projektów,
a.    Wersja do druku (PDF)
b.    Wersja do edycji (WORD)
5.    Załącznik nr 3 do regulaminu – Karta do głosowania,
a.    Wersja do druku (PDF)
b.    Wersja do edycji (WORD)
6.    Załącznik nr 4 do regulaminu – Harmonogram Budżetu Obywatelskiego,
7.    Szacunkowe koszty wykonania inwestycji Leżajskiego Budżetu Obywatelskiego.