Projekt „Familijne LOWE w Gminie Leżajsk” to innowacyjne przedsięwzięcie na obszarze gminy i powiatu leżajskiego, mające na celu stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju inicjatyw na rzecz edukacji dla dorosłych.

Gmina Leżajsk wzięła udział w konkursie grantowym, którego organizatorem był Operator Oświaty z siedzibą w Poznaniu i otrzymała 250 000 zł dotacji na realizację projektu w ramach którego w Zespole Szkół w Dębnie powstanie Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE). Projekt nr POWR.02.14.00-00-1008/19 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr Osi Priorytetowej II – Efektywne Polityki Publiczne na Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ośrodek Familijne LOWE, ma być miejscem stworzonym przez ludzi dla ludzi, otwartym na potrzeby i problemy środowiska lokalnego. Twórcom tego przedsięwzięcia zależy, by po zakończeniu projektu wokół LOWE  nadal skupiali się ludzie i instytucje, mające wpływ na szeroki dostęp osób dorosłych do różnych form kształcenia.

Dla kogo „Familijne LOWE “?
Odbiorcami Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
-są pełnoletnie tzn. na dzień złożenia deklaracji uczestnictwa mają ukończone 18 lat,
-należą przynajmniej do jednej z następujących grup:
-rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny;
-osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych;
-osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w dalszej przeszłości);
-osoby dorosłe związane z rolnictwem;
-osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne;
-osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny;
-osoby dorosłe w wieku 45+,
-w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa zamieszkują na terenie objętym działaniami konkretnego LOWE i są zainteresowane udziałem w zajęciach oferowanych przez dany ośrodek.

Oferta szkoleniowa będzie adekwatna do zainteresowań i potrzeb beneficjentów. Wśród planowanych działań można wyróżnić:
•    kursy/warsztaty  administracyjno- księgowe,
•    kursy/warsztaty w zakresie kompetencji społecznych,
•    kurs animatora imprez okolicznościowych,
•    kurs opiekuna osób starszych i dzieci
•    kursy językowe,
•    kursy/warsztaty- wizażu lub urody /dietetyczne,
•    kursy/warsztaty dekoratora wyrobów cukierniczych lub kursy/warsztaty- florystyka w ogrodnictwie i bukieciarstwo ,
•    warsztaty dla rodziców
•    profesjonalne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy „To ty ratujesz życie,”
•    zajęcia rekreacyjno – ruchowo – zdrowotne,
•    zajęcia muzyczno – artystyczne,
•    wyjazdy szkoleniowe/wycieczki o charakterze edukacyjnym i kulturalnym.

Realizację zadań w ramach LOWE poprzedzać będą działania adaptacyjne, przystosowujące szkołę do pełnienia roli LOWE.
Rekrutacja odbiorców LOWE do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do momentu wyczerpania wolnych miejsc.
Wszelkie informacje na temat projektu będą się pojawiać na stronie internetowej zsdebno.edu.pl w zakładce LOWE oraz pod numerem telefonu 172429041.