Informuję rodziców uczniów, którzy wkrótce będą uczęszczać do klas drugich LO i ZSZ, że w roku szkolnym 2013/14 udzielana będzie pomoc finansowa na zakup podręczników. Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 445 zł na ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego i 390 zł na ucznia klasy II zasadniczej szkoły zawodowej.

Uprawnieni będą uczniowie:
a) pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 456 zł netto miesięcznie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
b) pochodzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny przekracza kwotę 456 zł netto miesięcznie, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, bezradność w sprawach opiekuńczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej),
c) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – bez względu na kryterium dochodowe.

W pierwszych dniach nauki w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie klas drugich naszej szkoły otrzymają szczegółową informację na temat  otrzymania pomocy. W chwili obecnej ważne jest, by zachować do ewentualnego rozliczenia faktury bądź paragony za zakup podręczników.

Jacek Wojdałowicz

ź: UM Sarzyna zespół szkół

tekst alternatywny