Zaproszenie na LVI sejsę Rady Gminy Leżajsk

  208
  0

  Zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Leżajsk, która odbędzie się w dniu 26 października 2010r. (wtorek) o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Leżajsk, ul. Opalińskiego 2, sala konferencyjna (III piętro).

  Porządek obrad:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leżajsk na lata 2010 – 2017”.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w drodze bezprzetargowej.
  6. Podjecie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego.
  9. Podjecie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Leżajsk.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego przez podmioty nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Leżajsk na lata 2009 – 2013 i lata następne, zatwierdzonego uchwałą Nr XLIII/280/2009 Rady Gminy Leżajsk z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leżajsk na lata 2009 – 2013 i lata następne.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXV/219/2009 Rady Gminy Leżajsk z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury technicznej Gminy Leżajsk”.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.
  16. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  17. Przedstawienie informacji organu prowadzącego o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
  18. Zapytania i wolne wnioski.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Ryszard Nowak

  Poprzedni artykułNowa inwestycja ZSL w Leżajsku
  Następny artykułDominika w czołówce polskich młodziczek.